Landbrukseiendommer og boplikt

Oppdatert 08.04.2024

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom eiendommen har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tjenlige for samfunnet. Vi må for eksempel ta hensyn til framtidige generasjoner, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljø og bosetting. 

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikten følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Statsforvalteren er klageinstans.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.05.2024

Driveplikt er godt jordvern

Å sørge for at jordbruksareala våre vert drivne er eit viktig jordverntiltak, skriv landbruks- og matministeren i eit brev til kommunane.


Publisert 18.09.2023

Endring i mynde i saker om konsesjon til aksjeselskap

Frå 7. juli 2023 har statsforvaltaren fått mynde til å avgjere saker om konsesjon til aksjeselskap etter konsesjonslova. Kommunane skal utgreie saka før ho vert sendt vidare til statsforvaltaren.


Publisert 01.03.2023

Oppfølging av eigarar av jordbruksareal som ikkje er i drift

Mange kommunar sender no ut brev for å avklare kvifor jordbruksareal ikkje er i drift. Då må eigar gje tilbakemelding til kommunen på om det er aktuelt å starte opp eiga drift eller leige ut areal til andre.


Publisert 07.12.2022

Eigar sitt ansvar for drift av jordbruksareal

Er du eigar av jordbruksareal som ikkje er i drift? Leiger du ut jorda di, men utan skrifteleg avtale? Då må du som eigar ordne opp slik at dette kjem i lovlege former. Vintermånadene er tida for å legge ein plan og inngå avtalar.


Publisert 27.04.2022

Webinar om driveplikt på jordbruksareal

Statsforvaltaren sitt webinar om driveplikt på jordbruksareal er no tilgjengeleg for alle som ynskjer meir kunnskap om regelverket.


Publisert 22.04.2022

Driveplikt på jordbruksareal

Brosjyren Jord i drift gjev ei kort oversikt over regelverket som gjeld driveplikt og jordleige.


Publisert 11.11.2021

Eigar har driveplikt på gardsbruk - nytt rundskriv

Alle som eig eit gardsbruk har varig driveplikt. Eigar er ansvarleg for å ha skriftleg avtale om utleige dersom han/ho ikkje driv jorda sjølv. Kommunen kan gje fritak frå driveplikta.


Publisert 08.03.2021

To hus på garden?

Ved søknad om å bygge bustad nummer to, eller kårbustad, på ein gard må det vurderast om huset er eit nødvendig tiltak for landbruksdrifta - ut frå ressursgrunnlaget på garden. Det må òg gis særskilt løyve for å kunne ta i bruk dyrka jord til eit slikt føremål.