Webinar om driveplikt på jordbruksareal

Statsforvaltaren sitt webinar om driveplikt på jordbruksareal er no tilgjengeleg for alle som ynskjer meir kunnskap om regelverket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.04.2022

Tema i webinaret er:

  • Regelverk og føringar
  • Korleis kan kommunane få på plass gode rutinar for oppfølging av driveplikta og kravet om jordleigeavtale?
  • Kva verktøy har vi for å få oversikt over eigedomar der jordbruksareala ikkje vert drive?
  • Tilrettelegging frå Statsforvaltaren
  • Sakshandsaming

Tidskjema:
00:15 Jordlova si formålsparagraf
02:06 Tema for møtet
02:20 Målsetjing
05:23 Regelverk
08:20 Paragrafane som gjeld driveplikt
19:57 Tvangsgebyr ved brot mot lova
21:46 Endringar i jordlova som gjeld driveplikta
25:15 Hjelpemiddel
29:34 Saksbehandling i kommunen
31:55 Korleis få oversikt over eigedomane?
35:22 Brev og skjema som kan nyttast
40:10 Spørsmål
46:09 Kva startar vi med?
47:42 saksgang
49:34 Kommunen si oppgåve
52:47 Vurderingar
53:29 handsaming av leigeavtaler
56:48 Driftsmessig god eller dårleg løysing?
1:05:48 Eigar vil ikkje leige ut
1:10:10 Fritak frå driveplikt
1:11:35 Kan jorda drivast lønsamt?
1:14:39 Dispensasjon frå kravet om 10-årig leigeavtale
1:18:05 Sanksjonar ved brot på driveplikta
1.20:58 Vesentleg brot på driveplikta
1:28:20 Spørsmål

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.