Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


02.03.2021

Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov

Vi har gleda av å invitere deg til regelverkssamlingar om saksbehandling av saker om barn og elevar med særskilte behov, med fokus på spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.


02.03.2021

Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov

Vi har gleda av å invitere deg til regelverkssamlingar om saksbehandling av saker om barn og elevar med særskilte behov, med fokus på spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.


02.03.2021

Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov

Vi har gleda av å invitere deg til regelverkssamlingar om saksbehandling av saker om barn og elevar med særskilte behov, med fokus på spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.


02.03.2021

Nytt verktøy for tal og statistikk

Utdanningsdirektoratet er i gang med å utvikle eit nytt verktøy for statistikk og fakta på barnehage- og skulefeltet. Verktøy som i dag ligg i Skoleporten vil bli flytta til udir.no.


01.03.2021

Tilskot til digitalt utstyr, kompetanse og infrastruktur

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje om tilskot til innkjøp av digitalt utstyr, utvikling av kompetanse og støtte til drift av infrastruktur i grunnopplæringa.


25.02.2021

Oppstart av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis

Kompetanseløftet skal bidra til at alle barn og unge har tilgang til faglig dyktige lærarar og andre med spesialpedagogisk kompetanse.


18.02.2021

Skriftleg eksamen er avlyst

Skulane må likevel melde på elevane til skriftleg eksamen innan 1. mars.


18.02.2021

Skriftleg eksamen er avlyst

Skulane må likevel melde på elevane til skriftleg eksamen innan 1. mars.


16.02.2021

Regelverkssamling om nærskule og skulebyte

Behandlar du saker om nærskuleretten til grunnskuleelevar eller skulebyte? Bli med på digital samling 20. april.


16.02.2021

Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa

Kommunar som ønskjer å drive symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar kan søkje Statsforvaltaren om tilskot. Vi betalar ut tilskotet fortløpande så lenge vi har midlar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel