Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2022

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.01.2023

Statsforvaltaren si rolle og myndigheit i skulemiljøsaker

Statsforvaltaren har gjennom handhevingsordninga myndigheit til å vurdere skulens arbeid for skulemiljøet til enkeltelevar. Vi kan gjennom denne ordninga gi skuleeigar pålegg om korleis skulen skal arbeide vidare med eleven sitt skulemiljø.


27.01.2023

Elevane er mindre tilfreds med skulemiljøet

Sjølv om dei fleste elevar svarar at dei har eit godt læringsmiljø, viser nye tal frå Elevundersøkinga ein svak nedgang på dei fleste områda. Resultata for elevane i Vestland følgjer den nasjonale trenden.


18.01.2023

Om privat heimeopplæring

I inneverande skuleår er det 31 barn i Vestland fylke som får privat heimeopplæring. Dette inneber at foreldra underviser barna sine heime. Kommunane har plikt til å føre tilsyn med at undervisninga er jamgod med den som blir gitt i den offentlege skulen.


11.01.2023

Dagskonferanse om traume

Tema for konferansen er traume og korleis dette påverkar læringa hos vaksne. Målgruppa for fagdagen er lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Vestland.


09.01.2023

Datoar for sensorskulering våren 2023 i vidaregåande opplæring

Her finn du datoane for sensorskuleringar i vidaregåande opplæring våren 2023 i fag Statsforvaltaren i Vestland har sensuransvar for. Oppnemnde sensorar vil bli kontakta for påmelding.


06.01.2023, Oppdatert 06.01.2023

Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023

Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar kan no søkje om tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som omfattast av grunnskuleopplæringa i Vestland fylke. Vi betalar ut tilskotet fortløpande så lenge vi har midlar.


03.01.2023

Nasjonale prøvar 2022

5. 8. og 9. trinn har gjennomført nasjonale prøvar, og resultata er publiserte. Vi registrerer at elevane i Vestland fylke har eit tilnærma likt resultat som landssnittet, men elevane på 5. trinnet utmerkar seg med å ha betre resultat i rekning enn snittet.


03.01.2023

Akasia barnehage AS må betale tilbake kommunalt tilskot etter brot på barnehagelova

Vi har gjort vedtak om at Akasia barnehage AS må betale tilbake 28 100 000 kroner til Bergen kommune.


10.11.2022

Råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomulykker

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidd råda, som gjerne kan delast på kommunane sine heimesider og i andre kanalar.


31.10.2022

Innføringskurs i grunnleggande forvaltningsrett for tilsette i alle sektorar i kommunane

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Statsforvaltaren utvikla eit innføringskurs i forvaltningsrett for kommunalt tilsette. Frist for å søkje om deltaking på kurs som blir gjennomført våren 2023 er fredag 2. desember.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel