Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

snarveg

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.04.2024

Nasjonale minoritetar sine rettar

Alle barn i barnehage, unge, vaksne og lærlingar i skulen skal møtast som einskildindivid uavhengig av sosial, etnisk og religiøs bakgrunn. Vern av minoritetar er ein viktig del av menneskerettane, og byggjer på prinsippa om likebehandling og ikkje-diskriminering.


Publisert 15.03.2024

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Den nye opplæringslova krev at kommunen og fylkeskommunen skal vedta fleire lokale forskrifter enn etter dagens lov, og at dei skal kunngjere alle lokale forskrifter. Nye lokale forskrifter etter ny opplæringslov må vere høyrde, vedtekne og kunngjorde innan 1. august 2024.


Publisert 06.03.2024

Klage på spesialundervisning i skulen

Statsforvalteren behandlar klager på vedtak om spesialundervisning. Vi behandlar også klager på gjennomføringa av vedtak om spesialundervisning.


Publisert 05.03.2024

Vi har avslått Rudolf Steinerskolen sin søknad om godkjenning av skuleanlegg

Rudolf Steinerskolen i Bergen har over lengre tid ikkje hatt eit godkjent skuleanlegg. Skulen søkte om godkjenning av skuleanlegget 6. oktober 2023. Statsforvaltaren har no avslått søknaden.


Publisert 05.01.2024

Resultata frå nasjonale prøvar skuleåret 2023-2024

Vi gjev ei kort oppsummering av resultata, både for offentlege og private skular i fylket.


Publisert 05.01.2024

Høyring om nytt system for kvalitetsutvikling

Du kan no si meininga di om rapporten frå utval for kvalitetsutvikling i skulen. Kunnskapsdepartementet inviterer til høyringskonferanse i Bergen 16. januar 2024.


Publisert 08.12.2023

Fagdagar om inkludering av nykomne i barnehagar og skular

Utdanningsdirektoratet vil i samarbeid med Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) arrangere fagdagar om inkludering av nykomne i barnehagar og skular.


Publisert 30.11.2023

Kan skulen legge vekt på tilrådingar frå andre faginstansar enn PPT?

Vi har fått spørsmål om skulen kan og skal legge vekt på tilrådingar frå spesialisthelsetenesta eller andre faginstansar enn PPT


Publisert 12.10.2023

Elevundersøkinga 2023

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seie meininga si om forhold som er viktige for å lære og trivast på skulen. På hausten er undersøkinga obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Gjennomføringsperioda er 6. november til 8. desember.


Publisert 12.10.2023

Rammeplan for Skolefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit frivillig, kommunalt tilbod for elevar i 1. til 7. trinn. SFO er ein viktig fritidsarena, som i overkant av 20 00 barn i Vestland fylke nyttar seg av. Det er viktig at tilbodet er av høg kvalitet.