Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

snarveg

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.04.2021

Midlertidige korona-lover er forlenga

Tre mellombelse lover for utdanningssektoren er forlenga med tre månader frå 9. april 2021.


Publisert 08.04.2021

Dato for fellessensur våren 2021

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i vidaregåande opplæring er sett til torsdag 17. juni og fredag 18. juni.


Publisert 25.03.2021

Dronning Sonjas skulepris 2021

Vi har fått i oppdrag frå Utdanningsdirektoratet å nominere skular til Dronning Sonjas skulepris.


Publisert 16.03.2021

Eksamen og sensur i vidaregåande opplæring

Her finn du aktuelle datoar og oversyn over våre fagkodar.


Publisert 10.03.2021

Munnleg og munnleg-praktisk eksamen

Det nærmar seg eksamenstid og vi gjer merksam på føresegnene som gjeld for grunnskulen og vidaregåande opplæring.


Publisert 09.03.2021

Rett til bedriftsopplæring i Vg3 i skule

Vaksne i vidaregåande opplæring som skal føre fram til yrkeskompetanse har rett til bedriftsopplæring i Vg3 i skule, dersom dei ikkje får læreplass. Det er fylkeskommunen som har plikt til å tilby slik opplæring.


Publisert 02.03.2021

Nytt verktøy for tal og statistikk

Utdanningsdirektoratet er i gang med å utvikle eit nytt verktøy for statistikk og fakta på barnehage- og skulefeltet. Verktøy som i dag ligg i Skoleporten vil bli flytta til udir.no.


Publisert 18.02.2021

Skriftleg eksamen er avlyst

Skulane må likevel melde på elevane til skriftleg eksamen innan 1. mars.


Publisert 25.01.2021

Endringar i midlertidig forskrift om opplæring

Kunnskapsdepartementet har no fastsett endringar om tilpassingar i reglane om barnehagar, grunnskular og vidaregåande opplæring som følge av utbrot av covid-19.


Publisert 19.01.2021

Barnehagar og skular må vere budde på endringar i smittevernnivå

I tråd med smittevernrettleiarane for barnehage og skule må barnehage- og skuleeigarar vere best mogleg førebudd på endringar mellom raudt og gult nivå.