Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

snarveg

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.09.2021

Ny mal for tilstandsrapport

Det har no kome ein ny mal for den årlege tilstandsrapporten, som har som mål å bidra til større merksemd om kvaliteten på opplæringa. 


Publisert 27.09.2021

Ny versjon av ståstadanalysen for skule

Det har no kome ein ny versjon av ståsstadanalysen for skule der det mellom anna er lagt til ein ekstra fase med tips til skuleleiar.


Publisert 21.09.2021

Klager på standpunktkarakterar

Handsaminga av klager på standpunktkarakterar i grunnskulen for førre skuleår er no avslutta. Vi har samanfatta vår erfaring med sakshandsaminga.


Publisert 06.09.2021

Koronasmitte blant barn og unge

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppsummert kunnskapen dei har om aukande smitte og konsekvensar for barn.


Publisert 03.09.2021

Karakter etter avslutta grunnskule

Avgangselevane som gjekk ut av grunnskulen våren 2021 hadde i snitt 43,3 grunnskulepoeng, som er 0,1 poeng høgare enn i fjor. Elevane i Vestland ligg 0,2 poeng over landssnittet.


Publisert 26.08.2021

Webinar om statistikk

Utdanningsdirektoratet har oppdatert sine nettsider der tal og statistikk frå barnehage, skule og fag og yrkesopplæringa blir publisert. Det er kome ny funksjonalitet og nytt innhald som dei ønskjer å presentere for utdanningssektoren.


Publisert 26.08.2021

Ny opplæringslov på høyring

Regjeringa meiner lovframlegget er ei framtidsretta opplæringslov som vil styrke sentrale elevrettar i grunnopplæringa. Høyringsfristen er sett til 20. desember 2021.


Publisert 13.08.2021

Reglar om fråvær og føring av fråvær

Kunnskapsdepartementet forlengjer dei mellombelse unntaka frå fråværsreglane ut september 2021. Det betyr at elevar kan bruke eigenmelding eller stadfesting frå ein forelder ved fråvær av helsegrunnar.


Publisert 30.07.2021

Ny nasjonal rammeplan for skulefritidsordninga (SFO)

Den nye rammeplanen trer i kraft 1. august i år, og kommunane har eit viktig ansvar for innføringa. Målet med planen er å bidra til likeverdig SFO av god kvalitet over heile landet. 


Publisert 24.06.2021

Oppsummering av spørsmål etter samling – barn med særlege behov

Vi har sett nærare på problemstillingar som kom opp i samband med våre temasamlingar våren 2021.