Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 01.07.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at de offentlige skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing.

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

snarveg

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.09.2022

Grunnskuleinnsamlinga 2022

GSI er no opna for gjennomføring. Rapporteringane gjeld opplysningar per 1. oktober 2022, eller det som er planlagt for heile skuleåret per 1. oktober.


Publisert 22.09.2022

Samarbeid om tenester til barn, unge og deira familiar

Stortinget vedtok nye føresegner for å styrke oppfølginga av utsette barn, unge og deira familiar. Lovendringa trådde i kraft 1. august 2022. Det føreligg no ein rettleiar som forklarar dei nye føresegnene.


Publisert 01.09.2022

Samisk i skulen

Alle elevar skal lære om samar og samiske tilhøve i skulen. Retten til å få undervisning i samisk språk og undervisning i samisk i andre fag, er ulik innanfor og utanfor dei samiske distrikta. I dei samiske distrikta er samisk og norsk jambyrdige.


Publisert 24.08.2022

Obligatorisk gjennomføring av kartleggingsprøvar for 3. trinn i oktober 2022

I tråd med innføring av nye læreplanar er det utarbeida nye, digitale kartleggingsprøvar. I haust er det obligatorisk for 3. trinn å gjennomføre kartleggingsprøvar i lesing (norsk og samisk) og rekning.


Publisert 18.08.2022

Statsforvaltaren har etter lovlegkontroll oppheva vedtak om ny leiarstruktur i barnehagar

Ullensvang kommune har gjort vedtak om endring av leiarstruktur i fleire barnehagar. Vi har i lovlegkontroll konkludert med at vedtaket er ugyldig, og har difor oppheva vedtaket.


Publisert 16.08.2022

Innhald i sakkunnig vurdering og enkeltvedtak – kva krav blir det stilt?

Statsforvaltaren har ført tilsyn på spesialundervisning. Vi har funne brot på reglane om innhald i sakkunnig vurdering og vedtak, mellom anna når det gjeld kompetansemål for eleven.


Publisert 26.07.2022

Nytt til skulestart hausten 2022

Utdanningsdirektoratet har laga ei oversikt over endringar og nyhende for SFO og skule.


Publisert 12.07.2022

Orientering om nasjonale prøvar hausten 2022

Nasjonale prøvar er obligatoriske. Føremålet med prøvane er å gi skulane kunnskap om elevane sine grunnleggande dugleik i lesing, rekning og engelsk. Informasjon frå prøvane skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skulesystemet.


Publisert 26.04.2022

Klage på standpunktkarakterar i grunnskulen

Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar, og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter.


Publisert 08.04.2022

Oppdatert rettleiar om innføringstilbod til nykomne minoritetsspråklege elevar

Utdanningsdirektoratet har oppdatert sin rettleiar om innføringstilbod til nykomne minoritetsspråklege elevar.