Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 01.07.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at de offentlige skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing.

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

snarveg

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.06.2024

Rammeplan for skulefritidsordning

Skulefritidsordningane er ein viktig del av dagen til barna i dei lågaste trinna i skulen, og ordninga blir rekna som ein del av eit heilheitleg skuletilbod for familiane. På hausten  2021 vart arbeidet i SFO regulert i ein nasjonal rammeplan. Har rammeplan påverka arbeidet og innhaldet i SFO?


Publisert 12.06.2024

Rettleiing om reglane i den nye opplæringslova og privatskolelova hausten 2024

Hausten 2024 inviterer vi til fleire Teams-møte om regelverket i den nye opplæringslova/privatskolelova.


Publisert 11.06.2024

Støtte til arbeid med innføring av LK20

Dei fleste skular og kommunar er godt i gong med fagfornyinga og innføring av LK20. For å støtte opp under denne prosessen har vi i samarbeid med dei lokale UH-institusjonane utarbeidd tilbod om fagleg støtte.


Publisert 30.05.2024

Klage på standpunktkarakterar i grunnskulen

Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter.


Publisert 03.04.2024

Nasjonale minoritetar sine rettar

Alle barn i barnehage, unge, vaksne og lærlingar i skulen skal møtast som einskildindivid uavhengig av sosial, etnisk og religiøs bakgrunn. Vern av minoritetar er ein viktig del av menneskerettane, og byggjer på prinsippa om likebehandling og ikkje-diskriminering.


Publisert 15.03.2024

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Den nye opplæringslova krev at kommunen og fylkeskommunen skal vedta fleire lokale forskrifter enn etter dagens lov, og at dei skal kunngjere alle lokale forskrifter. Nye lokale forskrifter etter ny opplæringslov må vere høyrde, vedtekne og kunngjorde innan 1. august 2024.


Publisert 06.03.2024

Klage på spesialundervisning i skulen

Statsforvalteren behandlar klager på vedtak om spesialundervisning. Vi behandlar også klager på gjennomføringa av vedtak om spesialundervisning.


Publisert 05.03.2024

Vi har avslått Rudolf Steinerskolen sin søknad om godkjenning av skuleanlegg

Rudolf Steinerskolen i Bergen har over lengre tid ikkje hatt eit godkjent skuleanlegg. Skulen søkte om godkjenning av skuleanlegget 6. oktober 2023. Statsforvaltaren har no avslått søknaden.


Publisert 05.01.2024

Resultata frå nasjonale prøvar skuleåret 2023-2024

Vi gjev ei kort oppsummering av resultata, både for offentlege og private skular i fylket.


Publisert 05.01.2024

Høyring om nytt system for kvalitetsutvikling

Du kan no si meininga di om rapporten frå utval for kvalitetsutvikling i skulen. Kunnskapsdepartementet inviterer til høyringskonferanse i Bergen 16. januar 2024.