Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

snarveg

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.05.2023

Kva rettar har barnehagebarn og elevar i skulen dersom dei tilhøyrer ein nasjonal minoritet?

Alle barn i barnehage, unge, vaksne og lærlingar i skulen skal møtast som einskildindivid uavhengig av sosial, etnisk og religiøs bakgrunn. Vern av minoritetar er ein viktig del av menneskerettane, og byggjer på prinsippa om likebehandling og ikkje-diskriminering.


Publisert 21.04.2023

Klage på standpunktkarakterar i grunnskulen

Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar, og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter.


Publisert 21.03.2023

Informasjon om nye skjermingsreglar for Elevundersøkinga 2023

Det er frå i år nye reglar for elevundersøkinga, og publiseringa av resultat frå desse.


Publisert 27.01.2023

Elevane er mindre tilfreds med skulemiljøet

Sjølv om dei fleste elevar svarar at dei har eit godt læringsmiljø, viser nye tal frå Elevundersøkinga ein svak nedgang på dei fleste områda. Resultata for elevane i Vestland følgjer den nasjonale trenden.


Publisert 18.01.2023

Om privat heimeopplæring

I inneverande skuleår er det 31 barn i Vestland fylke som får privat heimeopplæring. Dette inneber at foreldra underviser barna sine heime. Kommunane har plikt til å føre tilsyn med at undervisninga er jamgod med den som blir gitt i den offentlege skulen.


Publisert 03.01.2023

Nasjonale prøvar 2022

5. 8. og 9. trinn har gjennomført nasjonale prøvar, og resultata er publiserte. Vi registrerer at elevane i Vestland fylke har eit tilnærma likt resultat som landssnittet, men elevane på 5. trinnet utmerkar seg med å ha betre resultat i rekning enn snittet.


Publisert 20.12.2022

Tilsynsaktivitet på barnehage- og opplæringsområdet i 2022

Statsforvaltaren i Vestland har som oppgåve å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit og kommunen som skuleeigar. I 2022 har vi gjennomført 28 tilsyn. 


Publisert 06.10.2022

Føring av fråvær som følgje av streiken

Utdanningsdirektoratet har presisert korleis skulane skal praktiserer føring av fråvær som har oppstått som følgje av lærarstreiken hausten 2022.


Publisert 22.09.2022

Grunnskuleinnsamlinga 2022

GSI er no opna for gjennomføring. Rapporteringane gjeld opplysningar per 1. oktober 2022, eller det som er planlagt for heile skuleåret per 1. oktober.


Publisert 22.09.2022

Samarbeid om tenester til barn, unge og deira familiar

Stortinget vedtok nye føresegner for å styrke oppfølginga av utsette barn, unge og deira familiar. Lovendringa trådde i kraft 1. august 2022. Det føreligg no ein rettleiar som forklarar dei nye føresegnene.