Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 01.07.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at de offentlige skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing.

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

snarveg

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.12.2023

Fagdagar om inkludering av nykomne i barnehagar og skular

Utdanningsdirektoratet vil i samarbeid med Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) arrangere fagdagar om inkludering av nykomne i barnehagar og skular.


Publisert 30.11.2023

Kan skulen legge vekt på tilrådingar frå andre faginstansar enn PPT?

Vi har fått spørsmål om skulen kan og skal legge vekt på tilrådingar frå spesialisthelsetenesta eller andre faginstansar enn PPT


Publisert 12.10.2023

Elevundersøkinga 2023

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seie meininga si om forhold som er viktige for å lære og trivast på skulen. På hausten er undersøkinga obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Gjennomføringsperioda er 6. november til 8. desember.


Publisert 12.10.2023

Rammeplan for Skolefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit frivillig, kommunalt tilbod for elevar i 1. til 7. trinn. SFO er ein viktig fritidsarena, som i overkant av 20 00 barn i Vestland fylke nyttar seg av. Det er viktig at tilbodet er av høg kvalitet.


Publisert 26.09.2023

Grunnskuleinnsamlinga 2023

Årets grunnskulerapportering er i gang. Innsamlinga varer frå 18. september til 10. oktober for skulane, vaksenopplæringseiningane og kulturskulane -og til 24. oktober for skoleeigar.


Publisert 26.09.2023

Samisk opplæring

Samiske barn i barnehage og samiske elevar i skulen har rett på samisk opplæring. Dette er regulert i barnehagelova og i opplæringslova med forskrifter. I Norge er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk offisielle språk. Desse tre språka, som er beskytta av den europeiske pakt for minoritetsspråk, er òg opplæringsspråk i barnehagar og skular.


Publisert 22.08.2023

Obligatorisk gjennomføring av kartleggingsprøvar for 3. trinn i oktober 2023

Kartleggingsprøvane i lesing (norsk og samisk) og rekning er obligatorisk for 3. trinn. Det er opent for påmelding i PAS-prøvar frå 4. september. Gjennomføringsperioden er veke 40-43 (2. oktober til 27. oktober 2023).


Publisert 18.08.2023

Tilskot til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar skuleåret 2023-2024

No kan alle kommunar og private grunnskular som er godkjend etter lov om private skular og har rett til statstilskot (privatskulelova) søke Utdanningsdirektoratet om dette tilskotet.


Publisert 10.08.2023

Retten til å gå på nærskulen og søknad om skulebyte

Grunnskuleelevar har rett til å gå på «den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til». Etter søknad kan eleven takast inn på ein annan skule enn den eleven soknar til.


Publisert 31.07.2023

Orientering om nasjonale prøvar hausten 2023

Nasjonale prøvar blir gjennomført om hausten for elevar på 5., 8. og 9. trinn.