Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

17.04.2024

Lansering av rapport om kommunane sitt arbeid med universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapport om korleis kommunane jobbar med universell utforming, i webinar 30. april. 


03.04.2024

Nasjonale minoritetar sine rettar

Alle barn i barnehage, unge, vaksne og lærlingar i skulen skal møtast som einskildindivid uavhengig av sosial, etnisk og religiøs bakgrunn. Vern av minoritetar er ein viktig del av menneskerettane, og byggjer på prinsippa om likebehandling og ikkje-diskriminering.


22.03.2024

Fylkeskommunen varetek ansvaret for å gjennomføre eksamen

Vi har ført tilsyn med fylkeskommunen sitt ansvar for gjennomføring av eksamen. I tilsynet har vi funne at fylkeskommunen har ein praksis som er i tråd med krava i regelverket


15.03.2024

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Den nye opplæringslova krev at kommunen og fylkeskommunen skal vedta fleire lokale forskrifter enn etter dagens lov, og at dei skal kunngjere alle lokale forskrifter. Nye lokale forskrifter etter ny opplæringslov må vere høyrde, vedtekne og kunngjorde innan 1. august 2024.


13.03.2024

Nasjonal konferanse om fagfornyinga

Torsdag 18. april 2024 inviterer Utdanningsdirektoratet til konferanse om fagfornyinga på Gardermoen. Samlinga er retta mot lærarar, skuleleiarar og skuleeigarar i grunnskulen og vidaregåande skule, og er open for deltakarar frå heile landet.


11.03.2024

Samling om barnehagemyndigheit

Den 24. april 2024 arrangerer vi til ei stadleg samling i Bergen. Tema er kommunen som barnehagemyndigheit.


06.03.2024

Klage på spesialundervisning i skulen

Statsforvalteren behandlar klager på vedtak om spesialundervisning. Vi behandlar også klager på gjennomføringa av vedtak om spesialundervisning.


05.03.2024

Vi har avslått Rudolf Steinerskolen sin søknad om godkjenning av skuleanlegg

Rudolf Steinerskolen i Bergen har over lengre tid ikkje hatt eit godkjent skuleanlegg. Skulen søkte om godkjenning av skuleanlegget 6. oktober 2023. Statsforvaltaren har no avslått søknaden.


21.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Eit nytt e-læringskurs skal gje tilsette i kommunane eit verktøy for å vareta menneskerettane i praksis.


21.02.2024

Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar for 2024

Kommunar kan no søkje om tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel