Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


16.06.2021

Barnehageprisen for kunst og kultur 2021

Jobber barnehagen din godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Då kan de søkje innan 26. august 2021 om å bli tildelt året Barnehagepris.


14.06.2021

Samisk i skulen

Alle elevar skal lære om samar og samiske tilhøve i skulen. Retten til å få undervisning i samisk språk og undervisning i samisk i andre fag, er ulik innafor og utanfor dei samiske distrikta. I dei samiske distrikta er samisk og norsk jambyrdige.


09.06.2021

Regelverkssamling om meldeplikt til barnevernet

Vi inviterer deg til regelverkssamling om meldeplikta til barnevernstenesta. Målgruppa for samlinga er skuleeigarar, barnehagemyndigheit, rektorar og styrarar.


04.06.2021

Klage på standpunktkarakterar i grunnskulen

Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter.


27.05.2021

Vil førebyggje at barn og unge blir utsett for negativ sosial kontroll i sommarferien

Tenestene i kommunar og fylkeskommunar har ei viktig rolle i det førebyggjande arbeidet, og plikter å hjelpe barn og unge som er utsett for negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.


25.05.2021

Rett til skuleskyss

Elevar som ikkje går på nærskulen sin kan ha rett til skuleskyss. Det er fylkeskommunen ved Skyss som behandlar søknader om skuleskyss.


18.05.2021

Dokumentasjonskrav ved fråvær på eksamen som følgje av Covid-19

Ingen med symptom på covid-19, eller som er i karantene, skal møte til eksamen.


11.05.2021

Nytt om tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter våren 2021

Utdanningsdirektoratet har gått bort i frå tidlegare føringar om at standpunktkarakterar skal settast i veke 22 og 23.


11.05.2021

Samling om ny integreringslov

Statsforvaltaren har fått i oppdrag å gjennomføre to samlingar om den nye integreringslova i 2021.


03.05.2021

Eksamen våren 2021

Utdanningsdirektoratet har publisert avklaringar om munnleg eksamen for avgangselevar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel