Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


20.05.2021

Pengar til ferien

Dersom den du er verje for ønskjer utbetaling frå kapitalkontoen sin til ferien, bør du vere tidleg ute.


06.05.2021

Fristen for innlevering av verjerekneskap er ute

Fristen for å levere verjerekneskapen for 2020 gjekk ut den 30. april 2021. Dersom du ikkje har levert komplett verjerekneskap enno, bør du sende oss det med ein gong for å unngå purring frå oss.


22.04.2021

Tilgang til verjehavar si skattemelding

Fristen for å levere verjerekneskapen for 2020 er 30. april 2021. Verja må mellom anna leggje fram skattemeldinga til personen med verje. Her kan du lese meir om kva verja må gjere for å få tilgang til denne skattemeldinga.


22.04.2021

Elektronisk melding til Statsforvaltaren i Vestland via Altinn

Fleire har meldt frå om at dei ikkje får velje Vestland som mottakar ved utfylling av elektroniske skjema til oss via Altinn. Det er òg nokon som får feilmelding dersom dei opnar elektroniske skjema direkte inne i Altinn.


11.03.2021

Webinar for faste verjer

Velkommen til årets første webinar for faste, profesjonelle verjer i Vestland


12.02.2021

Innlevering av verjerekneskap 2020

Alle verjer med rekneskapsplikt skal levere verjerekneskap for 2020. Rekneskapen skal leverast samla, og frist for innsending er 30. april 2021.


15.01.2021

Smitteverntiltak for personar under verjemål med nedsett kognitiv funksjon

I samband med koronasituasjonen har det vore fleire nyhendesaker om isolering av personar som er under verjemål. Vi vil difor be alle verjer om å vere oppmerksame på at dei nasjonale føringane for isolering ikkje utan vidare kan leggast til grunn når isolering må gjennomførast med bistand frå helse- og omsorgstenesta. Dette gjeld særleg når gjennomføring må skje heilt eller delvis med bruk av tvang.


28.12.2020

Verjer skal ikkje gi samtykke til covid-vaksine

Det er ikkje verja si oppgåve å samtykke til vaksinasjon på vegner av den dei er verje for.


01.12.2020

Brukarundersøking for verjer 2020

Fylkesmannen gjennomfører ei brukarundersøking blant oppnemnde verjer. Undersøkinga har 14 spørsmål med svaralternativ, og det tek om lag 5-10 minutt å svare på spørsmåla.


11.06.2020

Søknader om bruk av kapital bør sendast snarast

På grunn av ferieavvikling og færre folk på kontoret, ber vi om at verjer med eventuelle søknader om bruk av kapital, sender desse så snart som mogleg.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 12.00–14.00.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Liv Sørevik, seksjonsleiar