Vergemål

Oppdatert 10.05.2022

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

18.07.2022

Telefontid til verjemål

På grunn av ferieavvikling er telefon 55572300 til verjemålsseksjonen stengt i veke 29 og 30. 


08.07.2022

Tilsyn på verjemålsseksjonen

Statsforvaltaren er lokal verjemålsmynde og skal følgje opp at verjene i vårt område utfører verjeoppdrag i samsvar med gjeldande regelverk og mandat, og til det beste for verjehavar.


13.06.2022

Ønskjer du å hjelpe andre?

Vi treng fleire faste verjer i alle kommunane i Vestland fylke, men særleg i områda Sunnhordland og Indre Sogn.


02.06.2022

Skal du søke om verjemål? Dette må du sende inn.

Verjemål er ei frivilleg velferdsordning. Dersom ein person ikkje kan ivareta sine eigne interesser, kan det hende personen treng hjelp. Det fins fleire måtar å hjelpe ein person på. Du kan lese meir informasjon om alternativa til verjemål i lenka i høgremargen. Dersom det er behov for verjemål, kan ein søke om dette hos oss. 


02.05.2022

Besøk til verjemålsseksjonen

Frå 16. mai 2022 kan du ikkje lenger forvente å snakke med ein saksbehandlar på verjemålsseksjonen dersom du møter opp på Statens hus. 


01.04.2022

No treng du ikkje sende skattemelding til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren har inngått ein avtale med Skatteetaten om direkte tilgang til skattedata for personar med verje.


25.03.2022

Einslege mindreårige frå Ukraina skal ha oppnemnt representant

Som følgje av situasjonen i Ukraina, kjem det barn til Noreg utan foreldre eller andre med foreldreansvar. Statsforvaltaren har ansvar for å oppnemne representant for dei barna som skal søke om asyl i Noreg.


16.03.2022

Har du fått varsel om endring av verjemål og ny verjefullmakt?

Statsforvaltaren skal oppdatere alle verjefullmakter i eksisterande verjemål. Vi har derfor bedt alle verjer med oppdrag for Statsforvaltaren i Vestland, og alle verjehavarar busett i Vestland, om å fylle ut eit kartleggingsskjema.


02.03.2022

Nøkkeltal og statistikk for 2021

Det har vore stor aktivitet på verjemålsseksjonen i 2021.


14.02.2022

Innlevering av verjerekneskap 2021

Alle verjer med rekneskapsplikt skal levere verjerekneskap for 2021. Rekneskapen skal leverast samla, og frist for innsending er 30. april 2022.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 12.00–14.00.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Pia Davanger Angel, seksjonsleiar