Vergemål

Oppdatert 08.08.2023

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

22.09.2023

Typiske feil ved søknader om stadfesting av at framtidsfullmakter er i kraft

Vi har laga ei liste over typiske feil vi ser når vi behandlar søknader om å stadfesta at framtidsfullmakter er i kraft. 


07.09.2023

Mellombels stengt for telefonar og besøk som gjeld verjemål

Verjemålsseksjonen er ikkje tilgjengeleg for telefon eller frammøte ved Statens hus i perioden 11.-12. september 2023.


04.09.2023

Ønskjer du å hjelpe andre?

Vi treng fleire faste verjer i områda Sunnhordland og Indre Sogn.


11.07.2023

Telefontid til verjemål

På grunn av ferieavvikling er telefon 55572300 til verjemålsseksjonen stengt i veke 29 og 30. 


08.05.2023

Frist for innsending av rekneskap 2022

Fisten for innsending av verjerekneskap 2022 var 30.04.2023


25.04.2023

Forvaltning av midlar

Dersom vi disponerer midlar på vegner av den som er under verjemål, kan verja se kor mykje vi  disponerer ved å logge seg inn i verjemålsportalen. 


25.04.2023

Saks-ID i elektroniske skjema til verjemålsseksjonen

Du kan sende elektronisk søknad eller melding til verjemålsseksjonen via Altinn. I desse elektroniske meldings- og søknadsskjemaene, kan du bli bedt om å oppgje saks-id (referansenummer). Dersom vår saks-id har meir enn seks siffer, får du feilmelding når du skriv det inn i skjemaet. 


10.03.2023

Innlevering av verjerekneskap 2022

Alle verjer med rekneskapsplikt skal levere verjerekneskap for 2022. Rekneskapen skal leverast samla, og frist for innsending er 30. april 2023.


22.02.2023

Ventar du på svar frå Statsforvaltaren i Vestland på søknaden din om verjegodtgjering?

Statsforvaltaren i Vestland har fått svært mange søknader om verjegodtgjering. På grunn av det har vi ei noko lengre saksbehandlingstid enn normalt.


20.02.2023

Arv og dødsbuskifte

Dersom ein person under verjemål er arving i eit dødsbu, skal vi sikre at personen får den arva han eller ho har krav på etter lov eller testament. Vi passar på at arvingen under verjemål har ei eigna verje som kan ta hand om interessene hans eller hennar, og kontrollerer sluttrekneskapen i dødsbuet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Dokumenter

Film om hva det betyr å ha verge

Kontaktinformasjon

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 12.00–14.00.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Jeaneth Bjørndal, fung. seksjonsleiar