Verjemål

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir


04.01.2022

Verjemålsseksjonen stengt for besøk fram til 14. januar

På grunn av koronasituasjonen har mange av saksbehandlarane på verjemålsseksjonen heimekontor. Vi tek difor ikkje i mot besøkande på Statens hus i Bergen og Leikanger fram til 14. januar 2022


21.12.2021

Gebyr for å tinglyse attest om framtidsfullmakter

Frå 1. januar 2022 vil ikkje lenger Statsforvaltaren i Vestland dekke gebyret for å tinglyse attester om framtidsfullmakter.  Frå nyttår må gebyret betalast av fullmektigen med fullmaktsgjevaren sine midlar. 


09.12.2021

Telefon og besøk til verjemålsseksjonen

Frå 9. desember 2021 til 5. januar 2022 tek ikkje verjemålsseksjonen i mot besøkande til kontora våre i Leikanger og Bergen. I romjola er det direkte telefonnummeret til verjemålsseksjonen stengt. 


06.12.2021

Verjemålsseksjonen utilgjengelg for besøk og telefon den 7. desember

Grunna eit arrangement, er verjemålsseksjonen ikkje tilgjengeleg for besøk eller telefon den 7. desember 2021.


29.11.2021

Pengar til jol for verjehavar

Dersom den du er verje for ønskjer utbetaling frå kapitalkontoen sin til jol, bør du sende oss ein søknad om bruk av kapital så snart som råd. 


16.09.2021

Utsett utreiseplikt til Afghanistan og oppsporing av sakna personar

UDI og UNE har utsett utreiseplikta til Afghanistan til 31. januar 2022.


30.08.2021

Nye verjefullmakter

Frå 1. september vil Statsforvaltaren i Vestland ta i bruk nye typar verjefullmakter i nye verjemålssaker.


23.08.2021

Verjemål og val

Du kan stemme ved årets Stortings- og sametingsval sjølv om du har fått oppnemnd verje.


16.07.2021

Korleis kan verja få tilgang til koronasertifikat for personar under verjemål?

Dersom verja har mandat til å ta hand om personlege interesser, kan han eller ho bestille koronasertifikat for personen med verje ved å sende eit brev til HELFO.


16.07.2021

Redusert lesetilgang til meldingar sendt verjemålsseksjonen via Altinn

Grunna overgang til ny arkivkjerne i verjemålssaker, får vi i ein kort periode ikkje lesetilgang til meldingar du har sendt oss via Altinn frå den 6. august.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kontaktinformasjon

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 12.00–14.00.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Pia Davanger Angel, seksjonsleiar