Verjemål

Oppdatert 28.11.2022

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

09.11.2022

Digitale løysingar

Statsforvaltaren har samla ei oversikt over digitale løysingar som kan vere nyttige for deg som verje. 


04.10.2022

Vil du hjelpe einslege mindreårige asylsøkjarar?

Vi treng fleire representantar for einslege mindreårige asylsøkjarar i Stord kommune og området rundt.


18.07.2022

Telefontid til verjemål

På grunn av ferieavvikling er telefon 55572300 til verjemålsseksjonen stengt i veke 29 og 30. 


08.07.2022

Tilsyn på verjemålsseksjonen

Statsforvaltaren er lokal verjemålsmynde og skal følgje opp at verjene i vårt område utfører verjeoppdrag i samsvar med gjeldande regelverk og mandat, og til det beste for verjehavar.


13.06.2022

Ønskjer du å hjelpe andre?

Vi treng fleire faste verjer i alle kommunane i Vestland fylke, men særleg i områda Sunnhordland og Indre Sogn.


02.06.2022

Skal du søke om verjemål? Dette må du sende inn.

Verjemål er ei frivilleg velferdsordning. Dersom ein person ikkje kan ivareta sine eigne interesser, kan det hende personen treng hjelp. Det fins fleire måtar å hjelpe ein person på. Du kan lese meir informasjon om alternativa til verjemål i lenka i høgremargen. Dersom det er behov for verjemål, kan ein søke om dette hos oss. 


02.05.2022

Besøk til verjemålsseksjonen

Frå 16. mai 2022 kan du ikkje lenger forvente å snakke med ein saksbehandlar på verjemålsseksjonen dersom du møter opp på Statens hus. 


01.04.2022

No treng du ikkje sende skattemelding til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren har inngått ein avtale med Skatteetaten om direkte tilgang til skattedata for personar med verje.


25.03.2022

Einslege mindreårige frå Ukraina skal ha oppnemnt representant

Som følgje av situasjonen i Ukraina, kjem det barn til Noreg utan foreldre eller andre med foreldreansvar. Statsforvaltaren har ansvar for å oppnemne representant for dei barna som skal søke om asyl i Noreg.


16.03.2022

Har du fått varsel om endring av verjemål og ny verjefullmakt?

Statsforvaltaren skal oppdatere alle verjefullmakter i eksisterande verjemål. Vi har derfor bedt alle verjer med oppdrag for Statsforvaltaren i Vestland, og alle verjehavarar busett i Vestland, om å fylle ut eit kartleggingsskjema.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Film om kva det betyr å ha verje

Kontaktinformasjon

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 12.00–14.00.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Pia Davanger Angel, seksjonsleiar