Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2022 Målgruppa for ordninga er sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng sosiale tenester frå Nav, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
02. feb Tilskot til tiltak mot marin forsøpling Frivillige organisasjonar og stiftingar registrert i Enhetsregisteret, private bedrifter som ikkje er enkeltpersonsføretak, sjølvstendige kommunale- og interkommunale selskap og samarbeidsorgan
11. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester Kommunar og vaktdistrikt
29. apr Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2022 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2022
02. feb Tilskot til tiltak mot marin forsøpling
11. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester
29. apr Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2022