Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar Tilskot til kommunal veterinærteneste Kommunar og vaktdistrikt
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
01. mar Tilskot til implementering av velferdsteknologiske løysingar i kommunane Brukarar av helse- og omsorgsteneter og deira pårørande
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, og dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
12. mar Ekstra løyving: Tiltak for å avdempe konsekvensane av smitteverntiltaka for barn og unge Barn og unge med psykiske og/eller rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, og dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
12. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021 Tilsette i helse- og omsorgstenestene, og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
25. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
31. mar Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd Eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad
31. mar Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert Eldre som har langtidsopphald i sjukeheim og i omsorgsbustad med heildøgns bemanning.
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
30. jun Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege elevar
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2021 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
Søknadsfrist Tittel
01. mar Tilskot til kommunal veterinærteneste
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Tilskot til implementering av velferdsteknologiske løysingar i kommunane
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
12. mar Ekstra løyving: Tiltak for å avdempe konsekvensane av smitteverntiltaka for barn og unge
12. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester
22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021
25. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
31. mar Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd
31. mar Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta
30. jun Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2021