Søknadsfrist Tittel Målgruppe
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege elevar
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2021 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
Sjå hovudtekst Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid barn, unge og vaksne med psykiske plager eller rusproblem som har behov for hjelp
Løpande Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021 Skogeigarar og næringsaktørar som utfører skogplanting
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
Søknadsfrist Tittel
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2021
Sjå hovudtekst Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid
Løpande Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset