Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid - ny utlysing Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
05. nov Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid barn, unge og vaksne med psykiske plager eller rusproblem som har behov for hjelp
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
Søknadsfrist Tittel
30. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid - ny utlysing
05. nov Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta