Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2023 – overgangsordning Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2023 Målgruppa for ordninga er sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng sosiale tenester frå Nav, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
01. feb Tilskot for å ivareta naturmangfald i kommuneplanlegginga Kommunar
17. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester Kommunar og vaktdistrikt
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg Leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, og deira pårørande
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretting Personar som er i risiko for å utvikle, eller har rusmiddelrelaterte problem, og deira pårørande
21. aug Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke. Vidare nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som omfattast av grunnskuleopplæringa i Vestland fylke.
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2023 – overgangsordning
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2023
01. feb Tilskot for å ivareta naturmangfald i kommuneplanlegginga
17. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretting
21. aug Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023