Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

24.11.2022

Byggjegrenser langs sjø i plan

Byggjegrenser langs sjøen i LNF-område utan opning for spreidd bygging gjeld berre for tiltak i samsvar med LNF-formålet. I arealdelen til kommuneplanen må eventuell bruk av byggjegrenser i strandområde med LNF-formål avgrensast til dei områda der det er opna for nødvendige bygningar, mindre anlegg og opplag i tilknyting til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. pbl. § 11-11 nr. 4.                                   


15.11.2022

Webinar om nærnatur og gå-venlege nærmiljø

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inviterer til webinar 30. november for rette merksemda mot nærnatur, folkehelse og arealplanlegging.


10.11.2022

Distriktspolitiske verkemiddel i bustadpolitikken

Vi oppmodar distriktskommunane til å sjå på dei moglegheitene som ligg i å føre ein aktiv bustadpolitikk. Startlån og lån frå Husbanken er verkemiddel kommunane kan bruke i arbeid med å tiltrekkje seg eller behalde arbeidskraft, og gi eigna bustader til fleire eldre innbyggjarar. 


09.11.2022

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Kva verktøykasse har kommunane til å følgje opp forureining? Forureiningsveka frå 13. til 15. desember er ein webinarserie for kommunen som forureinar og myndigheit. 


31.10.2022

Innføringskurs i grunnleggande forvaltningsrett for tilsette i alle sektorar i kommunane

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Statsforvaltaren utvikla eit innføringskurs i forvaltningsrett for kommunalt tilsette. Frist for å søkje om deltaking på kurs som blir gjennomført våren 2023 er fredag 2. desember.


05.10.2022

Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (første i serie)

Statsforvaltaren i Vestland startar opp ein webinar-serie for å støtte kommunane i arbeidet med å utarbeide eller revidere bustadsosiale handlingsplanar. 


05.10.2022

Kan du flytte til hytta – og få straumstøtte?

For å nytte fritidsbustad som heilårsbustad, må du søke om bruksendring. Dersom hytta ligg i eit område som er sett av til fritidsbusetnad, vil det ikkje vere lovleg å nytte hytta som heilårsbustad.


05.10.2022

Fleire skal kunne eiga bustad

Alle skal ha moglegheit til å skaffa seg og behalda ein eigna bustad, og vera del av eit trygt bumiljø og lokalsamfunn. Startlån er det viktigaste verkemiddelet for at personar med langvarige finansieringsproblem skal kunna kjøpa eigen bustad, men òg i distriktskommunars arbeid for å tiltrekkja seg og behalde arbeidskraft, og skape fungerande bustadmarknader.


31.08.2022

Plan for ny golfbane i Lærdal må avgjerast av departementet

Statsforvaltaren tilrår at regulerings­planen for golfbane på Sløgrandane i Lærdal ikkje vert godkjent grunna sterk konflikt med naturmangfald av nasjonal verdi.


08.03.2022

Klimaomstillingskonferansen 2022

Tysdag 26. april - torsdag 28. april arrangerar vi årets utgåve av den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2022


Flere nyheter Få nyhetsvarsel