Plan og bygg

Bilete av fleire naust i rekke, frå Eide i Sogndal kommune.
Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

18.06.2024

Statsforvaltaren avviklar forsøksordninga

Vi rettar oss etter fråsegna frå Sivilombodet, og avviklar forsøksordninga om høyring av kommunale dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova.


24.05.2024

Dialog SKOG 2/24 - Oppfølging av ulovlege landbruksvegar

Korleis bør kommunen følgje opp ulovlege landbruksvegar og når er det krav til reguleringsplan?


17.04.2024

Lansering av rapport om kommunane sitt arbeid med universell utforming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer rapport om korleis kommunane jobbar med universell utforming, i webinar 30. april. 


15.04.2024

Semje i meklinga om arealdelen for Sunnfjord kommune

I meklingsmøte 10.april vart Sunnfjord kommune og Statsforvaltaren samde om dei attståande motsegnene til arealdelen av kommuneplanen.


21.03.2024, Endret 07.05.2024

Få ein god start på veka på nettverkssamling om aldersvenlege lokalsamfunn

Det er ei kjent sak at det er den som har skoen på, som veit kor den trykker. Dette er utgangspunktet for tre nettverks-webinar i år. Her blir det samtale rundt viktige, lokale tema. Kor aktiv du skal vere, bestemmer du sjølv.


21.03.2024

Vik kommune jobbar godt med kommuneplanen

Arealdelen til kommuneplanen i Vik har lege ute til offentleg ettersyn. Vi opplever at det har vore god dialog i prosessen, og at kommunen har gjort gode grep i planen slik at både natur og landbruksareal vert betre ivareteke.


21.03.2024

Høyring av dispensasjonssaker – fråsegn frå Sivilombodet

Vi har 18. mars fått fråsegn frå Sivilombodet om praksisomlegginga knytt til rolla vår som høyringsinstans i dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova.


20.03.2024

Stadfestar mellombels bruksendring og byggeløyve til lagerbygg i Simonsviken næringspark

Vi har handama klager på to vedtak fatta av Bergen kommune om mellombels bruksendring og byggeløyve til lagerbygg i Simonsviken næringspark i Bergen. Statsforvaltaren har ikkje teke klagene til følgje, og stadfesta vedtaka til kommunen.


20.03.2024

Statsforvaltaren opphevar delar av detaljregulering for ny fylkesveg 561 Kolltveit–Ågotnes

Etter kritikk frå Sivilombodet har vi sett på vår stadfesting av reguleringsplan for fv. 561 Kolltveit–Ågotnes på nytt, og kome til at vårt vedtak var ugyldig. Vi har delvis omgjort vårt eige vedtak, og opphevar no delar av reguleringsplanen.


29.02.2024

Høyringssvar til Klimautvalget 2050

Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn innan 2050. Klimautvalet 2050 hadde som mandat å greie ut kva vegval Noreg står overfor for å nå dette målet. Statsforvaltaren i Vestland er samd i vurderingane frå utvalet i rapporten.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel