Plan og bygg

Bilete av fleire naust i rekke, frå Eide i Sogndal kommune.
Oppdatert 20.02.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

15.11.2023

Forskrift om helse og miljø i skular, barnehagar og skulefritidsordningar

Forskrifta har som mål å bidra til at miljøet i barnehagar, skular, skulefritidsordningar og ordningar for leksehjelp fremmer barn og elevar si helse, trivsel, leik og læring. Den skal i tillegg førebyggje sjukdom, skade og alvorlege hendingar.


27.10.2023

Naturmangfaldveka 2024

For tredje år på rad inviterar vi kommunane og andre interesserte i Vestland til eit digitalt webinar om naturmangfald og praktisk forvaltning. Hold av dagane!  


31.08.2023

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Tirsdag 26. til torsdag 28. september inviterer vi til ein webinarserie om aktuelle tema innanfor forureiningsfeltet. 


20.06.2023

Nye nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa har ved kongeleg resolusjon 20. juni vedteke nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging som skal gjelde til 2027.


16.05.2023

Reguleringsplan for Kokstaddalen oppheva

Planen for Kokstaddalen skal regulere næringsareal for mellom anna BKK og Posten Bring sin nye logistikkterminal. Statsforvaltaren har oppheva bystyret sitt reguleringsvedtak på grunn av manglande vurderingar etter naturmangfaldlova.


16.05.2023

Planprosessen for kommunedelplan for Bjørnafjorden vest har lukkast

Kommunestyret i Bjørnafjorden vedtok kommunedelplanen for Bjørnafjorden vest, tidlegare Os kommune, 11. mai.
– Med dette har kommunen og Statsforvaltaren lukkast med godt og tett samarbeid over tid for å bringe planen trygt i hamn, seier statsforvaltar Liv Signe Navarsete.


08.05.2023

Gode kommuneplanar sikrar utbyggings- og miljøinteresser

Oppdaterte kommuneplanar gir grunnlag for ein meir berekraftig arealbruk i kommunane, og aktiv planlegging reduserer behovet for dispensasjonar.


21.04.2023

God dialog reduserer talet på motsegner

Av totalt 160 kommunale plansaker på høyring i 2022, hadde Statsforvaltaren, etter gjennomført dialogmøte med kommunane, motsegn til 28 av planane. Berre tre av planane vart sendt vidare til endeleg godkjenning i departementet.


10.03.2023

#Klimaomstilling2023

Korleis kan vi som samfunn få opp tempoet i klimaarbeidet? Den nasjonale konferansen #Klimaomstilling i Sogndal set i år søkelys på dei vanskelege vala samfunnet står overfor i klimaarbeidet.


24.02.2023

Fagdag om ny bustadsosial lov

Statsforvaltaren i Vestland og Husbanken inviterer til fagdag i Bergen, der vi saman går gjennom den nye lova og kva følgjer ho får for det bustadsosiale arbeidet i kommunane. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel