Plan og bygg

Bilete av fleire naust i rekke, frå Eide i Sogndal kommune.
Oppdatert 20.02.2023

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

16.05.2023

Reguleringsplan for Kokstaddalen oppheva

Planen for Kokstaddalen skal regulere næringsareal for mellom anna BKK og Posten Bring sin nye logistikkterminal. Statsforvaltaren har oppheva bystyret sitt reguleringsvedtak på grunn av manglande vurderingar etter naturmangfaldlova.


16.05.2023

Planprosessen for kommunedelplan for Bjørnafjorden vest har lukkast

Kommunestyret i Bjørnafjorden vedtok kommunedelplanen for Bjørnafjorden vest, tidlegare Os kommune, 11. mai.
– Med dette har kommunen og Statsforvaltaren lukkast med godt og tett samarbeid over tid for å bringe planen trygt i hamn, seier statsforvaltar Liv Signe Navarsete.


08.05.2023

Gode kommuneplanar sikrar utbyggings- og miljøinteresser

Oppdaterte kommuneplanar gir grunnlag for ein meir berekraftig arealbruk i kommunane, og aktiv planlegging reduserer behovet for dispensasjonar.


21.04.2023

God dialog reduserer talet på motsegner

Av totalt 160 kommunale plansaker på høyring i 2022, hadde Statsforvaltaren, etter gjennomført dialogmøte med kommunane, motsegn til 28 av planane. Berre tre av planane vart sendt vidare til endeleg godkjenning i departementet.


10.03.2023

#Klimaomstilling2023

Korleis kan vi som samfunn få opp tempoet i klimaarbeidet? Den nasjonale konferansen #Klimaomstilling i Sogndal set i år søkelys på dei vanskelege vala samfunnet står overfor i klimaarbeidet.


24.02.2023

Fagdag om ny bustadsosial lov

Statsforvaltaren i Vestland og Husbanken inviterer til fagdag i Bergen, der vi saman går gjennom den nye lova og kva følgjer ho får for det bustadsosiale arbeidet i kommunane. 


10.02.2023

Utsett: Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (fjerde i serie)

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer ein serie med webinar for å støtte kommunane i arbeidet med å utarbeide eller revidere bustadsosiale handlingsplanar. Tema for fjerde webinar i serien er "Frå plan til gjennomføring på det bustadsosiale feltet".


10.02.2023

Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (tredje i serie)

Statsforvaltaren i Vestland arrangerer ein serie med webinar for å støtte kommunane i arbeidet med å utarbeide eller revidere bustadsosiale handlingsplanar. Tema for tredje webinar i serien vil vere målsettingar, strategiar og tiltak i bustadsosial planlegging. 


01.02.2023

Høgt svinn av verdifulle våtmarker

Våtmark er viktig for flora, fauna og som karbonlager. I tillegg gjev våtmarkene oss reint vatn, dempar flaumar og gjev grunnlag for rekreasjon. For Vestland har det vore ei betydeleg negativ utvikling i både areal og økologisk tilstand for våtmark.


19.01.2023

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (nr. 4 i serie)

Tema for det fjerde webinar i serie om rus, psykisk helse, bustad og tenester er "Komplekse utfordringar - døme på tiltak"

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel