Plan og bygg

Bilete av fleire naust i rekke, frå Eide i Sogndal kommune.
Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

21.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Eit nytt e-læringskurs skal gje tilsette i kommunane eit verktøy for å vareta menneskerettane i praksis.


13.02.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn? Vi ønsker velkommen til digitalt seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


07.02.2024

Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune?

Webinaret er eit tilbod til kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden, og ønskjer konkrete råd og tips. Webinaret er ope for alle.


01.02.2024

Webinarserie: Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging

Miljødirektoratet har laga ein webinarserie og møteplass for kommunar om klimatilpasning, utsleppskutt og naturmangfald i planarbeid.


30.01.2024

Høyring av dispensasjonssaker – Statsforvaltaren svarar Sivilombodet

Sivilombodet har stilt tre konkrete spørsmål til praksisendringa vår i kommunale dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova. Her er svara våre, og meir om bakgrunnen for ordninga. 


16.01.2024, Oppdatert 16.01.2024

Velkommen til planveka 2024!

Vi inviterer kommunane og andre interesserte i Vestland til eit digitalt webinar om arealplanlegging og praktisk forvaltning. Hald av dagane!


15.01.2024

Auka tilskot til kommunedelplanar for naturmangfald

Det er sett av 50 millionar kroner til kommunar som vil lage eller oppdatere kommundelplan for naturmangfald - eller betre tilstanden i naturen. Søknadsfrist er 11. februar


12.01.2024, Endra 12.01.2024

Tilskot til lokale klimatiltak

Kommunar og fylkeskommunar kan no søkje om tilskot til tiltak for reduksjon av klimagassar og klimatilpassing. I år blir kommunane oppmoda spesielt til å søkje om midlar til arealplanlegging som fremjar arealnøytralitet og tek var på karbonrike areal. Det er Miljødirektoratet som forvaltar ordningane og fordelar midlane.


09.01.2024, Oppdatert 09.01.2024

Naturmangfaldveka 2024

For tredje år på rad inviterar vi kommunane og andre interesserte i Vestland til eit webinar om naturmangfald og praktisk forvaltning. Hold av dagane!  


05.01.2024

Statsforvaltaren i Vestland forenklar arbeidet med dispensasjonssaker

Statsforvaltaren endrar praksis i dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova, ved at vi ikkje lenger ber om å få slike saker på høyring før kommunane gjer vedtak.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel