Plan- og bygningsrett

Oppdatert 20.12.2023

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Statsforvaltarane registrerer plan- og bygningssaker i eit eige system. På denne sida kan du sjå saksbehandlingstider og tal saker vi er på etterskot med.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.12.2023

Oppføring av gardsvindmølle må skje gjennom plan

Time kommune ga dispensasjon for oppføring av ei gardsvindmølle på Bergene. Statsforvaltaren i Rogaland klaga, og Statsforvaltaren i Vestland er settestatsforvaltar i klagesaka. Vi har endra vedtaket og gitt avslag, fordi utbygginga av gardsvindmølla må skje gjennom ein reguleringsplan.


Publisert 22.05.2023

Stadfestar avslag på frådeling av våningshus i Sogndal kommune

Sogndal kommune avslo søknaden om dispensasjon og frådeling på Kvamsvegen 47. Statsforvaltaren har stadfesta avslaget, fordi vilkåra for dispensasjon etter plan- og bygningslova ikkje er oppfylte.


Publisert 16.05.2023

Reguleringsplan for Kokstaddalen oppheva

Planen for Kokstaddalen skal regulere næringsareal for mellom anna BKK og Posten Bring sin nye logistikkterminal. Statsforvaltaren har oppheva bystyret sitt reguleringsvedtak på grunn av manglande vurderingar etter naturmangfaldlova.


Publisert 17.04.2023

Massedeponi i Byfjella avslått

Statsforvaltaren i Vestland har gjort om og avslått bystyret sitt vedtak om dispensasjon for og løyve til deponering av store mengder massar på eigedomar som ligg rett ved og innanfor byfjella. 


Publisert 02.02.2023

Statsforvaltaren stoppar motsegn mot bybanen til Åsane

Vi har i ei samordna fråsegn til Bergen kommune, kome til at motsegna frå Bane NOR ikkje blir lagt fram.


Publisert 04.11.2021

Opphevar kommunen sitt nei til vindmålar i Høyangerfjella

Høyanger kommune avslo dispensasjon frå LNF-formål for oppføring av vindmålar i Høyangerfjella. Statsforvaltaren stadfesta først vedtaket, men etter merknader frå Sivilombodet har vi vurdert saka på nytt og oppheva vedtaket. Høyanger kommune må vurdere saka på nytt.


Publisert 21.06.2021

Sandstrand krev løyve

Strandsona er i dag under høgt press og vern av strandsona frå inngrep er difor eit prioritet område. Vi ser stadig fleire døme på at strandsona vert nedbygd, og at tilgang på strandsoneareal vert mindre.


Publisert 11.03.2021

Snart klart for klimavenleg transport på ferjesambandet Halhjem–Våge

Statsforvaltaren har gjort om vedtaket frå Tysnes kommune og gitt dispensasjon for oppføring av eit teknisk bygg på Våge ferjekai. Bygget er ein føresetnad for å kunne setje inn el-ferjer på sambandet Halhjem–Våge.


Publisert 02.03.2021, Sist endra 08.03.2021

To hus på garden?

Ved søknad om å bygge bustad nummer to, eller kårbustad, på ein gard må det vurderast om huset er eit nødvendig tiltak for landbruksdrifta - ut frå ressursgrunnlaget på garden. Det må òg gis særskilt løyve for å kunne ta i bruk dyrka jord til eit slikt føremål. 


Publisert 25.02.2021

Synfaring i byggeklager

Statsforvaltaren får ofte spørsmål om å dra på synfaring i byggesaker som vi klagehandsamar. Spørsmålet om når vi må gjennomføre synfaring er ikkje særskilt regulert i plan- og bygningslova.