Plan- og bygningsrett

Oppdatert 20.12.2023

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Statsforvaltarane registrerer plan- og bygningssaker i eit eige system. På denne sida kan du sjå saksbehandlingstider og tal saker vi er på etterskot med.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.07.2024

Gjer om stenginga av Hornelen Via Ferrata

Statsforvaltaren varsla før sommaren at vi ville vurdere stenginga av klatreløypa Hornelen Via Ferrata. Løyvet som Bremanger kommune gav til stenging av installasjonane, er no gjort om.


Publisert 20.03.2024

Stadfestar mellombels bruksendring og byggeløyve til lagerbygg i Simonsviken næringspark

Vi har handama klager på to vedtak fatta av Bergen kommune om mellombels bruksendring og byggeløyve til lagerbygg i Simonsviken næringspark i Bergen. Statsforvaltaren har ikkje teke klagene til følgje, og stadfesta vedtaka til kommunen.


Publisert 20.03.2024

Statsforvaltaren opphevar delar av detaljregulering for ny fylkesveg 561 Kolltveit–Ågotnes

Etter kritikk frå Sivilombodet har vi sett på vår stadfesting av reguleringsplan for fv. 561 Kolltveit–Ågotnes på nytt, og kome til at vårt vedtak var ugyldig. Vi har delvis omgjort vårt eige vedtak, og opphevar no delar av reguleringsplanen.


Publisert 15.12.2023

Oppføring av gardsvindmølle må skje gjennom plan

Time kommune ga dispensasjon for oppføring av ei gardsvindmølle på Bergene. Statsforvaltaren i Rogaland klaga, og Statsforvaltaren i Vestland er settestatsforvaltar i klagesaka. Vi har endra vedtaket og gitt avslag, fordi utbygginga av gardsvindmølla må skje gjennom ein reguleringsplan.


Publisert 22.05.2023

Stadfestar avslag på frådeling av våningshus i Sogndal kommune

Sogndal kommune avslo søknaden om dispensasjon og frådeling på Kvamsvegen 47. Statsforvaltaren har stadfesta avslaget, fordi vilkåra for dispensasjon etter plan- og bygningslova ikkje er oppfylte.


Publisert 16.05.2023

Reguleringsplan for Kokstaddalen oppheva

Planen for Kokstaddalen skal regulere næringsareal for mellom anna BKK og Posten Bring sin nye logistikkterminal. Statsforvaltaren har oppheva bystyret sitt reguleringsvedtak på grunn av manglande vurderingar etter naturmangfaldlova.


Publisert 17.04.2023

Massedeponi i Byfjella avslått

Statsforvaltaren i Vestland har gjort om og avslått bystyret sitt vedtak om dispensasjon for og løyve til deponering av store mengder massar på eigedomar som ligg rett ved og innanfor byfjella. 


Publisert 02.02.2023

Statsforvaltaren stoppar motsegn mot bybanen til Åsane

Vi har i ei samordna fråsegn til Bergen kommune, kome til at motsegna frå Bane NOR ikkje blir lagt fram.


Publisert 04.11.2021

Opphevar kommunen sitt nei til vindmålar i Høyangerfjella

Høyanger kommune avslo dispensasjon frå LNF-formål for oppføring av vindmålar i Høyangerfjella. Statsforvaltaren stadfesta først vedtaket, men etter merknader frå Sivilombodet har vi vurdert saka på nytt og oppheva vedtaket. Høyanger kommune må vurdere saka på nytt.


Publisert 21.06.2021

Sandstrand krev løyve

Strandsona er i dag under høgt press og vern av strandsona frå inngrep er difor eit prioritet område. Vi ser stadig fleire døme på at strandsona vert nedbygd, og at tilgang på strandsoneareal vert mindre.