Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

01.07.2024

Klagerett på vedtak om skjult adresse

Avgjerd om adressesperring er eit enkeltvedtak som kan klagast på. Det kjem fram i det justerte sakshandsamarrundskrivet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 


10.05.2024

Flytting av barn på barnevernsinstitusjon i nødssituasjonar

Det kan oppstå akutte situasjonar der eit barn som bur på barnevernsinstitusjon utan samtykke etter barnevernslova, må flytte før barneverns- og helsenemnda rekk å ta stilling til spørsmålet.


21.03.2024

Rapport samlar erfaringar frå seks prosjekt på fosterheimsområdet

Fleire kommunar og barnevernstenester har dei siste åra samarbeidd om utviklingsprosjekt på fosterheimsområdet. Ei arbeidsgruppe har utarbeidd ein rapport med tilrådingar for korleis fleire kommunar kan nytte seg av lærdomen frå prosjekta.


13.03.2024

E-læringskurs om likestilling, inkludering og mangfald

Introduksjonskurset er nyttig for tilsette og leiarar i kommunane og i andre offentlege verksemder, og tek utgangspunkt i lovpålagde oppgåver.


21.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Eit nytt e-læringskurs skal gje tilsette i kommunane eit verktøy for å vareta menneskerettane i praksis.


21.02.2024

Tvillingane fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

Statsforvaltaren har i tilsynssaka avdekt manglar i felles fagleg forståing, samarbeid og koordinering i oppfølginga av tvillingane Mina og Mille. Dei mista livet medan dei fekk tenester frå barnevernet og helsetenestene.


15.02.2024

Tilsyn har avdekt alvorlege manglar i arbeidet til barnevernet

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn på bakgrunn av informasjon frå barnevernstenesta om ei overgrepssak. Tilsynet har avdekt alvorlege manglar ved Hardanger barnevern si oppfølging av ein familie.


13.02.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn? Vi ønsker velkommen til digitalt seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


30.01.2024

Landsomfattande tilsyn 2024

Kvart år fører alle statsforvaltarane nasjonale tilsyn der temaet er likt for alle embeta. Føremålet er å avdekkje svikt og å bidra til betre tenester. Her kan du lese kva vi skal føre tilsyn med innan helse og sosial dette året.


19.12.2023

Ber om kontaktpersonar frå kommunane til CRPD-prosjekt

Statsforvaltaren skal auke kunnskapen om og gjennomføringa av FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) i alle kommunar. Vi ber difor om kontaktpersonar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel