Barnevernsreformen

Oppdatert 21.02.2023

Barnevernsreformen har gitt kommunen mer ansvar på barnevernsområdet. Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målet er å styrke forebyggende arbeid og sikre tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Kommunene må derfor gjøre endringer i hele oppvekstsektoren.

Ansvaret for barnevernet er delt mellom stat og kommune, og reformen har flyttet mer av ansvaret over til kommunen. Bakgrunnen for flyttingen av ansvar er at kommunen har større nærhet til familier og bedre innsikt i behovene til barn og familier. Det overordna målet med reformen er at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Mål med reformen

  • Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging
  • Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
  • Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt
  • Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv

For å lykkes med reformen må kommunen se alle sine tjenester rettet mot barn, unge og familier i sammenheng. Samlet sett er reformen derfor en oppvekstreform.

Andre viktige endringer er:

  • Kommunen har fått et økt faglig ansvar, blant annet et helhetlig ansvar for å følge opp og veilede fosterhjem.
  • Det økonomiske ansvaret til kommunen er større, noe som kompenseres gjennom økt rammetilskudd. Endringen motiverer kommunen til å jobbe forebyggende.
  • Kommunen har fått en lovfestet plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren har en aktiv rolle i barnevernsreformen ved å støtte kommunene i deres arbeid. Reformen trådte i kraft 1. januar 2022, og vi følger opp hvordan kommunene gjennomfører reformen. Vi tilbyr veiledning til kommuner som får problem med å overta de nye ansvarsområdene. 

Vis mer

Arbeidet med reforma i Vestland

På denne sida ønskjer vi å gje aktuell informasjon og kunnskap som vi trur kan vere nyttig.  

Kva er forventningane til kommunane?

Først og fremst er målet med reforma at kommunane skal gje enda betre tenester og godt koordinert hjelp til rett tid når barn og unge treng det. Tidleg innsats, tverrfagleg samarbeid, heilskaplege og godt koordinerte tenester og tiltak er sentrale stikkord for å lykkast med dette. Les meir om dei konkrete endringane på nettsida til Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir).

Tenestekatalogar

Bufdir har utarbeidd fleire tenestekatalogar som skildrar forventningar og ansvarstilhøve mellom aktørane på dei ulike fagområda. Formålet er at tenestekatalogane skal bidra til likeverdige tenester for barn, unge og familiar i heile Noreg. Dei område som det er utarbeida tenestekatalog på er; fosterheim, hjelpetiltak (ikkje publisert endå), institusjon, familievern, einslege mindreårige asylsøkjarar og adopsjon. De finn alle tenestekatalogane på denne nettsida.

Økonomiske konsekvensar

For å lese meir om dei ulike økonomiske verkemidla i reforma, anbefaler vi følgjande nettsider:

Der kan kvar kommune mellom anna finne oversikt over omfang av bruk av statlege tenestetilbod som dannar grunnlag for dei økonomiske overføringane.

Arrangement

Statsforvaltaren vil i samarbeid med KS og styringsgruppa invitere leiarar og tilsette til tverrfaglege samlingar. Meir informasjon om dei ulike arrangementa finn de under «Aktuelle kurs og konferansar».

Bufdir arrangerte ein digital nasjonal barnevernskonferanse 17. november med barnevernsreforma som tema. Opptak frå den nasjonale barnevernskonferansen finn du her.

Ressursar i arbeidet

Under har vi lista opp verktøy, modellar og stønadsordningar som er aktuelle: 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.03.2023

Barns beste - førebygging av vald og overgrep

3. mai blir det digital konferanse med tema samarbeid og samhandling for å førebygge vald og overgrep mot barn og unge. 


Publisert 01.03.2023

Introduksjon til læringsressursen «Jeg vet»

RVTS Nord inviterer alle som ønskjer ei innføring i læringsressursen til digitalt kurs 3. mars frå 09.00 til 12.00.


Publisert 10.10.2022

Regionale kunnskapsmiljø har gått saman om ny nettstad

Kunnskapssentera, som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern, styrker samarbeidet og samlar fagleg støtte til dei som møter barn, unge og familiar i sitt arbeid på kunnskapombarn.no.


Publisert 28.09.2022

Samarbeid om tenester til barn, unge og familiane deira

For å styrke oppfølginga av utsette barn, unge og familien deira, har Stortinget vedtatt nye reglar om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Det er utarbeidd ein rettleiar til desse reglane.


Publisert 19.09.2022

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Målet med tilskotsordninga er å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Søknadsfristen er 1. oktober 2022. 


Publisert 25.08.2022

Ny forskrift om individuell plan

«Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester» tok til å gjelde 1. august 2022.


Publisert 05.08.2022

Nav skal samarbeide med barnekoordinatoren

Frå 1. august 2022 er sosialtenestelova paragraf 13 utvida med ein regel om at det er barnekoordinatoren som skal syte for samordning av tenestetilbodet for barnefamiliar som både får sosialhjelp og helse- og omsorgstenester.


Publisert 05.08.2022

Endringar i velferdstenestelovgjevinga

Stortinget har vedtatt nye føresegner om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstenestelover som trer i kraft 1. august 2022.


Publisert 04.08.2022

Fleire kommunar må bli betre på å førebygge vald og overgrep mot barn og unge

Ei ny kartlegging viser at fleire kommunar i Vestland treng betre planar for å sikre at tilsette som møter barn og unge har naudsynt kompetanse til å fange opp og følgje opp tilfelle av vald og overgrep.


Publisert 22.02.2022

Webinar om tilskot til FACT Ung

Den 8. mars 14.00-15.30 arrangerer NAPHA, i samarbeid med Helsedirektoratet, eit webinar for regionar som er interessert i, eller vurderer å søke tilskot til oppretting av FACT Ung-team.