Læringsnettverk for barnevernstjenestene

Oppdatert 08.04.2024

Læringsnettverk skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Et læringsnettverk består av flere kommuner som på tvers av kommunegrenser danner fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekter for å styrke lokale tjenester og tilbud rettet mot utsatte barn og familier.

Målgruppen for kommunale læringsnettverk er kommuneledelse, ledelsen og ansatte i barnevernstjenestene i samarbeid med Statsforvalteren.

Stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt

Læringsnettverkene kan søke Statsforvalteren om stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter. Midlene kan blant annet brukes til å dekke deler av kommunenes kostnader til utviklingsarbeid. Dette kan for eksempel være utgifter til prosjektledelse eller oppfølging fra eksterne kompetansemiljøer som kan bistå med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.

Bufdir har utarbeidet retningslinjer som nærmere angir forventninger til arbeidet i læringsnettverkene og som også gir føringer for tildeling av stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter.

Læringsnettverkene kan dessuten søke om stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt som tar sikte på å styrke kommunalt fosterhjemsarbeid. Du finner mer informasjon om dette og om hvordan nettverkene kan søke om stimuleringsmidler i retningslinjene:

Læringsnettverk som søker om tilskudd, må legge ved en prosjektplan. Her finner du digitalt søknadsskjema og mal for prosjektplan

Vis mer

Læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland

På denne sida finn de informasjon om aktivitetar i regi av læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Det vil òg fortløpande bli lagt ut informasjon om arrangement, utviklingsprosjekta og fristar for å søkje om stimuleringsmidlar til nye prosjekt.

I perioden 2018 – 2024 har regjeringa bestemd ei stor satsing på kommunal barnevernsteneste. Eit av tiltaka i regjeringas kompetansestrategi er å stimulere til etablering av lokale læringsnettverk for barnevernstenestene over heile landet. I Vestland har vi eit nettverk der alle kommunane som ønskjer det deltek. 

Læringsnettverket og fellessamlingar

Læringsnettverket består av barnevernsleiarar, prosjektgruppene for utviklingsprosjekta, ressurspersonar frå dei kommunale barnevernstenestene, representantar frå aktuelle kompetansemiljø, brukarorganisasjonar med interesse for barnevern, KS, Bufetat og Statsforvaltaren.

Desse blir invitert til samlingar for læringsnettverket fleire gongar i året. Det blir òg arrangert samlingar retta mot sakshandsamarar knytt til relevante tema i dei pågåande utviklingsprosjekta. Sjå under rubrikken «Arrangement i læringsnettverka» for kommande samlingar og arrangement. 

Stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt

Kvart år i prosjektperioden kan kommunane i nettverket gå saman om å søke stimuleringsmidlar til å iverksette utviklingsprosjekt med mål om teneste- og tiltaksutvikling for å gi enda betre barnevernstenester til dei barna og familiane som treng det. Statsforvaltaren behandlar søknadane.

Utlysinga av dette tilskotet skjer normalt i mars kvart år, med søknadsfrist cirka rundt 1. juni. Tilskota våre finn du i tilskotskalenderen.

Styringsgruppe og ressursgruppe

Styringsgruppa for læringsnettverket består av barnevernsleiarar, representantar frå kompetansemiljøa, brukarorganisasjonar, KS, Bufetat og Statsforvaltaren. Ressursgruppa for læringsnettverket består av kontaktpersonane for dei ulike kompetansemiljøa, og representantar frå kommunen, KS, Bufetat og Statsforvaltaren. Du finn meir informasjon og referat frå møta under rubrikkane «Styringsgruppa» og «Ressursgruppa».

Støtte i utviklingsarbeidet

Kompetansemiljøa har ei rekkje tilbod til kommunane som samarbeider om utviklingsprosjekt, som rettleiing i prosjektarbeid og fagdag om oppstart av prosjekt. De finn meir informasjon om innhaldet i desse tilboda under rubrikken "Ressursgruppa" og dokumenta "Prosjektstøtte" og "Årshjul for prosjektstøtteriggen" under "Dokument" på denne sida.

Oversikt over utviklingsprosjekta

Her finn du meir informasjon om alle utviklingsprosjekta.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.03.2024

Rapport samlar erfaringar frå seks prosjekt på fosterheimsområdet

Fleire kommunar og barnevernstenester har dei siste åra samarbeidd om utviklingsprosjekt på fosterheimsområdet. Ei arbeidsgruppe har utarbeidd ein rapport med tilrådingar for korleis fleire kommunar kan nytte seg av lærdomen frå prosjekta.


Publisert 20.09.2022, Sist endret 24.03.2023

Oversikt over utviklingsprosjekt i barnevernstenestene i Vestland

Det skjer mykje spanande og viktig utviklingsarbeid i barnevernstenestene i Vestland. Statsforvaltaren har tildelt tilskot til 18 utviklingsprosjekt frå 2018 og fram til i dag. 


Publisert 19.09.2022

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Målet med tilskotsordninga er å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Søknadsfristen er 1. oktober 2022.