Læringsnettverk for barnevernstenestene

Oppdatert 02.01.2023

Læringsnettverk skal bidra til at kommunane samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Eit læringsnettverk består av fleire kommunar som på tvers av kommunegrenser dannar fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekt for å styrkje lokale tenester og tilbod retta mot utsette barn og familiar.

Målgruppa for kommunale læringsnettverk er kommuneleiinga, leiinga og tilsette i barnevernstenestene i samarbeid med Statsforvaltaren.

Stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt

Læringsnettverka kan søkje Statsforvaltaren om stimuleringsmidlar til gjennomføring av utviklingsprosjekt. Midlane kan mellom anna brukast til å dekkje delar av kommunanes kostnader til utviklingsarbeid. Dette kan til dømes vere utgifter til prosjektleiing eller oppfølging frå eksterne kompetansemiljø som kan bidra med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.

Bufdir har utarbeidd retningslinjer som viser forventningane til arbeidet i læringsnettverka og som også gir føringar for tildeling av stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt.

Læringsnettverka kan dessutan søkje om stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt som tek sikte på å styrkje kommunalt fosterheimsarbeid. Du finn meir informasjon om dette og om korleis nettverka kan søkje om stimuleringsmidlar i retningslinjene:

Læringsnettverk som søker om tilskot, må legge ved en prosjektplan. Her finn du digitalt søknadsskjema og mal for prosjektplan. 

Vis meir

Læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland

På denne sida finner de informasjon om aktivitetar i regi av læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Det vil òg fortløpande bli lagt ut informasjon om arrangement, utviklingsprosjekta og fristar for å søkje om stimuleringsmidlar til nye prosjekt.

I perioden 2018 – 2024 har regjeringa bestemd ei stor satsing på kommunal barnevernsteneste. Eit av tiltaka i regjeringas kompetansestrategi er å stimulere til etablering av lokale læringsnettverk for barnevernstenestene over heile landet. I Vestland har vi eit nettverk der alle kommunane som ønskjer det deltek. 

Læringsnettverket og fellessamlingar

Læringsnettverket består av barnevernsleiarar, prosjektgruppene for utviklingsprosjekta, ressurspersonar frå dei kommunale barnevernstenestene, representantar frå aktuelle kompetansemiljø, brukarorganisasjonar med interesse for barnevern, KS, Bufetat og Statsforvaltaren.

Desse blir invitert til samlingar for læringsnettverket fleire gongar i året. Det blir òg arrangert samlingar retta mot sakshandsamarar knytt til relevante tema i dei pågåande utviklingsprosjekta. Sjå under rubrikken «Arrangement i læringsnettverka» for kommande samlingar og arrangement. 

Stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt

Kvart år i prosjektperioden kan kommunane i nettverket gå saman om å søke stimuleringsmidlar til å iverksette utviklingsprosjekt med mål om teneste- og tiltaksutvikling for å gi enda betre barnevernstenester til dei barna og familiane som treng det. Statsforvaltaren behandlar søknadane.

Her finn du informasjon om tilskotsordninga. Vi reknar med at søknadsfrist for stimuleringsmidlar i 2023 vert 1. juni. Vi vil sende ut varsel når endeleg frist og summar er på plass. 

Styringsgruppe og ressursgruppe

Styringsgruppa for læringsnettverket består av barnevernsleiarar, representantar frå kompetansemiljøa, Bufetat og Statsforvaltaren. Ressursgruppa for læringsnettverket består av kontaktpersonane for dei ulike kompetansemiljøa, og representantar frå kommunen, KS, Bufetat og Statsforvaltaren.

Du finn meir informasjon og referat frå møta under rubrikkane «Styringsgruppa» og «Ressursgruppa».

Om de har spørsmål eller innspel til læringsnettverket kan de kontakta oss.

Støtte i utviklingsarbeidet

Kompetansemiljøa har ei rekkje tilbod til kommunane som samarbeider om utviklingsprosjekt, som rettleiing i prosjektarbeid og fagdag om oppstart av prosjekt. De finn meir informasjon om innhaldet i desse tilboda under rubrikken "Ressursgruppa" og dokumenta "Prosjektstøtte" og "Årshjul for prosjektstøtteriggen" under "Dokument" på denne sida.

Har de spørsmål eller andre ting de treng hjelp til kan de ta kontakt med Bente Cecilie Foss hjå Statsforvaltaren, eller ein av dei andre som sitt i ressursgruppa. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.09.2022, Sist endra 02.12.2022

Oversikt over utviklingsprosjekt i barnevernstenestene i Vestland

Det skjer mykje spanande og viktig utviklingsarbeid i barnevernstenestene i Vestland. Statsforvaltaren har tildelt tilskot til 18 utviklingsprosjekt frå 2018 og fram til i dag. 


Publisert 19.09.2022

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Målet med tilskotsordninga er å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Søknadsfristen er 1. oktober 2022.