Barnevernsreforma

Barnevernsreforma gir kommunen meir ansvar på barnevernsområdet. Reforma trer i kraft i 2022, og skal bidra til å styrke førebyggande arbeid og sikre tidleg innsats i heile oppvekstsektoren. Reforma regulerer først og fremst barnevernet, men for å nå måla i reforma må kommunane gjere endringar i heile oppvekstsektoren.

Ansvaret for barnevernet er delt mellom stat og kommune, og reforma flyttar meir av ansvaret over til kommunen. Bakgrunnen for flyttinga av ansvar er at kommunen har større nærleik til familiar og betre innsikt i behova til barn og familiar. Det overordna målet med reforma er at fleire utsette barn og familiar skal få den hjelpa dei treng, når dei treng det.

Mål med reforma

  • Kommunane skal styrkje arbeidet med tidleg innsats og førebygging
  • Hjelpa skal bli betre tilpassa behova til barn og familiar
  • Sikre rettstryggleiken til barn og familiar
  • Gjere ressursbruken og oppgåveløysinga i barnevernet meir effektiv

Mange kommunar er godt i gang med førebuingane. For å lykkast med reforma må kommunane sjå alle sine tenester retta mot barn, unge og familiar i samanheng. Samla sett er reforma derfor ei oppvekstreform.

Andre viktige endringar er:

  • Kommunen får eit auka fagleg ansvar, mellom anna eit heilskapleg ansvar for å følgje opp og rettleie fosterheimar.
  • Det økonomiske ansvaret til kommunen aukar, noko som blir kompensert gjennom auke i rammetilskotet. Endringa motiverer kommunane til å jobbe førebyggande.
  • Kommunane får ei lovfesta plikt til å søkje etter fosterheim i barnets familie og nære nettverk

Statsforvaltarens rolle

Statsforvaltaren har ei aktiv rolle i barnevernsreforma ved å støtte kommunane i deira arbeid med å førebu ansvarsendringane som trer i kraft i 2022. Det er viktig at reforma er godt forankra i både den politiske og administrative leiinga i kommunen, og Statsforvaltaren skal bidra til dette.

Vis meir

Arbeidet med reforma i Vestland

Reforma nærmar seg, og mange kommunar er godt i gang med førebuingane. På denne sida ønskjer vi å gje aktuell informasjon og kunnskap som vi trur kan vere nyttig i førebuingsarbeidet.  

Kva er forventningane til kommunane?

Først og fremst er målet med reforma at kommunane skal gje enda betre tenester og godt koordinert hjelp til rett tid når barn og unge treng det. Tidleg innsats, tverrfagleg samarbeid, heilskaplege og godt koordinerte tenester og tiltak er sentrale stikkord for å lykkast med dette. Les meir om dei konkrete endringane på nettsida til Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir).

Tenestekatalogar

Bufdir har utarbeidd fleire tenestekatalogar som skildrar forventningar og ansvarstilhøve mellom aktørane på dei ulike fagområda. Formålet er at tenestekatalogane skal bidra til likeverdige tenester for barn, unge og familiar i heile Noreg. Dei område som det er utarbeida tenestekatalog på er; fosterheim, hjelpetiltak (ikkje publisert endå), institusjon, familievern, einslege mindreårige asylsøkjarar og adopsjon. De finn alle tenestekatalogane på denne nettsida.

Økonomiske konsekvensar

For å lese meir om dei ulike økonomiske verkemidla i reforma, anbefalar vi følgjande nettsider:

Der kan kvar kommune mellom anna finne oversikt over omfang av bruk av statlege tenestetilbod som dannar grunnlag for dei økonomiske overføringane.

Arrangement

Statsforvaltaren vil i samarbeid med KS og styringsgruppa invitere leiarar og tilsette til tverrfaglege samlingar denne hausten. Målet er å legge til rette for gode prosessar og sikre at de som skal førebu reforma i kommunane får god og oppdatert informasjon om kva de kan forvente, og kor de kan søkje bistand til utviklingsarbeidet. Meir informasjon om dei ulike arrangementa finn de under «Aktuelle kurs og konferansar».

Ressursar i arbeidet

Under har vi lista opp verktøy, modellar og stønadsordningar som kan vere aktuelle i førebuingsarbeidet:


Publisert 08.09.2021

Informasjon til kommunane om barneverns- og oppvekstreforma

Statsforvaltaren har oppretta ei eiga temaside for å nå ut til kommunane med  informasjon, arrangement og ressursar som kan vere aktuelt i førebuingsarbeidet fram til reforma trer i kraft 1. januar 2022.