Statsforvalteren for barn og unge

Oppdatert 09.07.2024

Barn og unge har egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at du skal bli hørt i saker som handler om deg.

Statsforvalteren skal jobbe for at barn og unge får oppfylt rettighetene dine. Her finner du informasjon om hva vi kan hjelpe deg med, og korleis du kan klage:

Familie og hjemme

Hjemmet ditt skal være et trygt og godt sted å vokse opp. Hele samfunnet skal jobbe for at Norge skal være et land med små skiller og lite fattigdom. Kommunen du bor i, har et særlig ansvar for å hjelpe deg som er barn eller ung i en fattig familie.

Hvis du ikke har det trygt og godt hjemme, få hjelp og informasjon om barnevernet på ung.no

Trenger du umiddelbar hjelp, kan du ringe alarmtelefonen 116 111.

Fritidstilbud

Dersom familien din har lite penger, skal du likevel kunne delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Veldig mange organisasjoner og de som bestemmer i Norge har skrevet under på en avtale som heter Fritidserklæringen. Fritidserklæringen sier at alle barn, uavhengig av den sosiale og økonomiske situasjonen til foreldrene, skal kunne delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Noen kommuner har «aktivitetskort» som gir gratis inngang til bestemte aktiviteter eller opplevelser. Se på hjemmesiden til kommunen der du bor, om de har slike ordninger.

Mange steder er det en BUA-sentral der du gratis kan låne utstyr til sport og friluftsliv. BUA gjør det enklere for barn og unge å prøve flere aktiviteter. Målet er å bedre folkehelsen og å redusere forskjeller mellom de som har mye og de som har lite. I tillegg er det mer miljøvennlig.

Økonomisk hjelp til de som trenger det

Nav er en viktig del av sikkerhetsnettet i Norge. Nav skal bidra til at flere voksne kommer i arbeid og at færre voksne går på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, er sikret inntekt og økonomisk sikkerhet. Dersom familien din har dårlig råd og lite penger, er det de voksne i familien som kan søke om økonomisk sosialhjelp fra Nav. Målet er at Nav skal hjelpe familier til å klare seg selv. Nav skal passe på at familien har penger til det barna trenger. Penger som du har tjent eller fått i gave, er dine.

Dersom familien din har kontakt med både Nav og barnevernet, er det viktig at barnevernet og Nav samarbeider godt.

Annen hjelp fra Nav

Nav har ansvar for mange tjenester. De skal blant annet gi råd for å hindre eller løse sosiale utfordringer, for eksempel hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi. Dette er en tjeneste både ungdommer og voksne kan be Nav om å få. Nav har en egen ungdomsgaranti for de som er mellom 16 og 30 år. Ungdomsretten skal sikre god og tett oppfølging av unge som trenger hjelp til å fullføre utdanning og komme i arbeid. 

Dersom du ønsker hjelp fra Nav og ikke får det, kan du klage til Statsforvalteren. Du skal sende klagen til Nav. Dersom klagen ikke fører til at Nav endrer syn slik at du får den hjelpen du ønsker fra Nav, skal de sende klagen videre til oss.

Skole

Alle barn og unge har rett til utdanning. Det står i Grunnloven, i barnekonvensjonen og i opplæringsloven. Alle barn og unge har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø uten krenking eller mobbing. Skolen skal hjelpe deg hvis du ikke har det trygt og godt på skolen. Dersom du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Bruk kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med oss. Det kan være at vi trenger å snakke med deg for å få vite litt mer. Det er du som bestemmer om vi skal ta kontakt med deg eller foreldre/foresatte. Du kan også velge å møte noen som jobber hos Statsforvalteren. Dersom vi ser at skolen ikke har gjort nok for å hjelpe deg, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Kontaktskjema: meld fra om utrygt skolemiljø eller mobbing 

Helsehjelp

Dersom du er syk eller skader deg, kan du få hjelp av en lege på et legekontor, på legevakten eller på et sykehus. Barn og unge kan også få helsehjelp på helsestasjonen, hos skolehelsetjenesten eller BUP. Du har rett til å få informasjon om egen helse, hvilke behandlinger som er aktuelle, og hva behandlingen går ut på. Du har også rett til informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient. Informasjonen må være slik at du forstår, og du skal dessuten få si hva du mener. Når du er 16 år, er du helserettslig myndig. Det betyr at du, i de fleste tilfeller, kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal få vite hva om helsen din og den kontakten du har med lege eller andre helsetjenester.

BUP er et psykisk helsetilbud for barn og unge. Du kan ikke selv ta direkte kontakt med BUP, men fastlegen eller helsestasjon for ungdom kan gi deg en henvisning til BUP. Ung.no har mer informasjon om BUP.

Du bestemmer hvem som skal vite hva

Helsepersonell har taushetsplikt, det vil si at de som jobber på legekontoret eller andre steder i helsetjenesten, ikke kan gå videre til andre med opplysninger om deg. Hvis du er under 16 år, er hovedregelen likevel at helsepersonell har plikt til å informere dine foreldre. Dersom du har en god grunn til å ville holde noe for deg selv, skal helsepersonellet ta det med i sin vurdering.

På sykehus har barn og unge rett på spesiell tilrettelegging. Dersom du trenger langvarige helse- og omsorgstjenester, har du rett på en behandlingsplan som er spesiallaget slik at den passer for deg. Du har også egne rettigheter hvis du har alvorlig syke foreldre eller søsken, om du har nedsatt funksjonsevne eller om det er psykisk sykdom i familien din.

Hvis du er under 23 år og har psykiske problemer eller har blitt avhengig av rusmidler, har du rett til å få en rask vurdering av helsetilstanden din. Det betyr at spesialisthelsetjenesten skal vurdere din helse innen ti arbeidsdager fra den datoen de fikk vite at du kanskje trenger slik hjelp. Det er for eksempel legen på et legekontor, legevakten, helsestasjonen eller skolehelsetjenesten som kan henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten. 

Enkelte barn og unge trenger ekstra hjelp og tjenester fra flere instanser samtidig. Hvis du er i en slik situasjon, er det vår jobb å passe på at de som skal hjelpe deg, snakker sammen og gir deg et tilbud som er godt planlagt og samordnet.

Du kan klage

Du har rett til å få si hva du mener til de som skal hjelpe deg. Hvis du ikke er fornøgd med den helsehjelpen du får, eller hvis du opplever at du ikke får hjelp, kan du klage til Statsforvalteren. Vi har et eget skjema du kan bruke for å klage på helsehjelp. Skjemaet krever innlogging med eID (for eksempel BankID eller MinID). Du kan bruke skjemaet til å sende sensitive opplysninger. Du kan trygt logge inn og se på skjemaet. Det er først når du trykker "Send inn" at informasjonen blir sendt videre til oss. 

På helsenorge.no kan du lese mer om retten til å klage.          

Barnevern

Barn og ungdom under 18 år har krav på omsorg og rett til en trygg oppvekst. Det er først og fremst dine foreldre som skal sørge for det. Når foreldre i kortere eller lengre perioder ikke greier å gi god omsorg, skal du som er barn eller ung få hjelp fra barnevernet. Du kan selv ta kontakt med barnevernet. Andre som er bekymret for deg, kan også melde fra til barnevernet. På nettstedet Barnevernvakta er det lett å finne frem til barnevernet der du bor.

Hva som er best for deg betyr mest

Barnevernet skal alltid tenke på hva som vil være best for deg når de bestemmer hva slags hjelp du skal få. Du kan få hjelp slik at du får det bedre hjemme hos familien din, eller det kan være best for deg at du bor et annet sted enn hjemme. Når barnevernet skal finne ut hva som er best for deg, skal de høre på hva du mener. Målet er at du skal få den omsorgen du trenger, og at du skal kjenne deg trygg og ha det godt. Dersom du og foreldrene dine ikke er enige om hva som er best for deg, må barnevernet vurdere hva som er den beste løsningen. De skal legge særlig vekt på hva som er best for deg.

Statsforvalteren skal passe på at barnevernet gjør jobben sin. Den viktigste oppgaven vår er å følge med på at barnevernet følger lover og regler.

Noen barn og unge bor på barnevernsinstitusjon eller i omsorgssenter. Med jevne mellomrom er vi innom barnevernsinstitusjoner og omsorgssenter der det bor barn og unge. De som bor der, kan når som helst ta kontakt med oss og be om å få snakke med oss.

Du kan klage

Barn og unge som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, slik at det kan bli betre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem, på barnevernsinstitusjon, hos slektninger eller på hybel. Du kan lese mer om hva du kan klage på og se eksempler på hva andre har klaget på, på denne nettsiden.

Hvis du har klaget, men ikke er fornøyd med svaret du fikk fra oss, kan du klage til Sivilombudet. Sivilombudet skal passe på at offentlige instanser ikke gjør urett mot noen. Sivilombudet har klagehjelp for barn og unge.

Ung og ny i Norge?

Hovedregelen er at asylsøkere og flyktninger skal få tilbud og tjenester på lik linje med det offentlige instanser tilbyr alle som bor i Norge.   

En enslig mindreårig asylsøker er en person under 18 år som søker beskyttelse i Norge, uten å ha med seg foreldre eller andre med foreldreansvar. Enslige asylsøkere og flyktninger under 18 år får en representant. Representanten har ikke den daglige omsorgen for deg, men skal ivareta de juridiske interessene dine og hjelpe deg med asylsaken. I praksis betyr det at representanten passer på at du får den hjelpen du har rett på og bruk for. Asylsøkere under 18 år kan bo i asylmottak eller omsorgssenter. Dersom du er mindreårig og bor i asylmottak, skal Statsforvalteren ta kontakt med deg. Dersom du bor i omsorgssenter, kommer Statsforvalteren på besøk noen ganger i året. Om du ønsker det, kan du når som helst kontakte oss og be om å få snakke med oss. På denne siden finner du kontaktinformasjon slik at du kan ta kontakt med statsforvalteren der du bor. 

Asylbarn.no er et nettsted som har informasjon til deg som er barn og søker om beskyttelse i Norge.

Slik kan du påvirke din hverdag og fremtid der du bor

Det er først og fremst i kommunen barn og ungdom kan påvirke sin egen hverdag og sin egen fremtid. Både de som jobber i kommunen og de som er politikere, har ansvar for at barn og unge får vite hva som skjer i kommunen, og hvilke planer som fins. Informasjonen skal være på et språk som barn og unge forstår.

Når kommuner lager planer for fremtiden, er det en viktig oppgave å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø. Områder, bygninger eller anlegg som skal brukes av barn og unge skal for eksempel være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og andre helsefarer. Dersom kommunen vil endre bruken av et friområde som blir brukt til lek eller kan brukes til det, har kommunen plikt til å finne et annet område som er like godt egnet for lek. Kommunen må sikre at det nye området ikke blir brukt til noe som gjør at det umulig å leke der.

Kommunen har ansvar for å skape gode oppvekstvilkår og førebyggje at barn og unge blir utsette for omsorgssvikt eller får åtferdsproblem. Statsforvaltaren skal passe på at kommunane har ein plan for dette arbeidet.

Barn og unge skal få komme med innspill og medvirke når kommunen lager planer eller tar viktige avgjørelser. Alle kommuner har en medvirkningsordning for barn og unge. Ofte heter det ungdomsråd, ungdomspanel eller ungdommens kommunestyre. Bruk nettsiden til kommunen der du bor for å finne informasjon om dette. Statsforvalteren skal passe på at kommunene tar hensyn til barn og unge i alt de gjør som kan bety noe for ett eller flere barn.

Ung.no har mer informasjon om hva som er kommunens oppgaver.

Barns rettigheter etter barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden, som handler om barns menneskerettigheter. I Norge gjelder barnekonvensjonen som norsk lov, og foran andre lover. Staten skal gjøre barns rettigheter kjent for alle voksne og barn i Norge, og passe på at barn får oppfylt sine rettigheter. Statsforvalteren skal følge barnekonvensjonen i vårt eget arbeid, og vi skal hjelpe kommunene slik at de ivaretar barns rettigheter i sitt arbeid. 

Du kan lese mer om barnekonvensjonen på nettsidene til Barneombudet

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.