Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer


14.01.2021

Oversikt over kurs for LIS1 våren 2021

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta mars 2021.


01.10.2020

Tilskot til ALIS-avtalar for næringsdrivande fastlegar

Målet er å auke talet på fastlegar i kommunane, redusere talet på ledige fastlegeavtalar og auke stabilitet blant allmennlegar i spesialisering. Søknadsfrist er 11. november.


01.10.2020

Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin

Kommunane kan søke Helsedirektoratet om tilskot for rettleiing av allmennlegar (LIS3 i allmennmedisin). Søknadsfristen er 16. november.


19.06.2020

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2020

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2020


03.04.2020

Webinar om handtering av covid-19 i primærhelsetenesta

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til webinar for kommunelegar og allmennlegar om handtering av covid-19 i primærhelsetenesta måndag 6. april.


23.01.2020

Legar i spesialisering (LIS1) får endring i læringsmål

Endringane i dei kliniske læringsmåla for legar i spesialisering trer i kraft 1. mars 2020.


10.01.2020

Oversikt over kurs for LIS1-legar 2020

Startar du som LIS1 i kommunehelsetenesta 1. mars 2020?


30.12.2019

Akuttmedisinkurs for LIS1-legar 2020

Dato for akuttmedisinkurs for LIS1-legar som sokner under Helse Fonna og Helse Bergen vert 9.-10. mars og 3.-4. september.

 


01.07.2019

Kurs for LIS1 hausten 2019

Startar du som LIS1 i kommunehelsetenesta 1. september 2019?


18.01.2019

Kurs for LIS1 våren 2019

Startar du som LIS1 i kommunehelsetenesta 1. mars 2019?