LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer


Publisert 09.07.2021

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2021

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2021.


Publisert 04.03.2021

Endring i tilskot til ALIS-avtalar

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort om ordninga til to tilskotsordningar, ein for LIS3 i allmennmedisin i næringsverksemd og ein for LIS3 i allmennmedisin som er tilsett i kommunen. 


Publisert 14.01.2021

Oversikt over kurs for LIS1 våren 2021

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta mars 2021.


Publisert 01.10.2020

Tilskot til ALIS-avtalar for næringsdrivande fastlegar

Målet er å auke talet på fastlegar i kommunane, redusere talet på ledige fastlegeavtalar og auke stabilitet blant allmennlegar i spesialisering. Søknadsfrist er 11. november.


Publisert 01.10.2020

Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin

Kommunane kan søke Helsedirektoratet om tilskot for rettleiing av allmennlegar (LIS3 i allmennmedisin). Søknadsfristen er 16. november.


Publisert 19.06.2020

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2020

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2020


Publisert 03.04.2020

Webinar om handtering av covid-19 i primærhelsetenesta

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til webinar for kommunelegar og allmennlegar om handtering av covid-19 i primærhelsetenesta måndag 6. april.


Publisert 23.01.2020

Legar i spesialisering (LIS1) får endring i læringsmål

Endringane i dei kliniske læringsmåla for legar i spesialisering trer i kraft 1. mars 2020.


Publisert 10.01.2020

Oversikt over kurs for LIS1-legar 2020

Startar du som LIS1 i kommunehelsetenesta 1. mars 2020?


Publisert 30.12.2019

Akuttmedisinkurs for LIS1-legar 2020

Dato for akuttmedisinkurs for LIS1-legar som sokner under Helse Fonna og Helse Bergen vert 9.-10. mars og 3.-4. september.