Legar i spesialisering (LIS) og turnusteneste for fysioterapeutar

Oppdatert 06.01.2023

Turnusteneste inneber at fysioterapeutar gjennomfører ei pålagd praksistid etter avslutta utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for legar følgjer ordninga som vart sett i verk i 2019. Ofte brukar vi uttrykka LIS1, LIS2 og LIS3 om legar som er tilsett i utdanningsstillingar. 

Legar i spesialisering

Spesialistutdanninga og godkjenninga for legar er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle legar. LIS1 erstattar i praksis turnustenesta for legar. LIS1 omfattar tolv månader i sjukehus og seks månader i kommunehelsetenesta. LIS1 blir etterfølgt av LIS2 og LIS3. Sistnemnde er spesialiseringa til dei ulike legespesialistane.

Statsforvaltaren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre eit tilstrekkeleg tal LIS1-stillingar i kommunehelsetenesta. Ledige LIS1-stillingar blir lyste ut vår og haust via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplassar for fysioterapeutar

Personar som har avslutta bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre eitt års fastlagt praktisk teneste (turnusteneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvaltaren i kvart enkelt fylke godkjenner turnusplassar for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har hovudansvar for å skaffe nok turnusplassar i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvaltaren

Statsforvaltaren tilbyr kurs og grupperettleiing for legar i spesialisering og turnusfysioterapeutar.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentleg helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • Grupperettleiing for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar som skal ha ansvar for LIS1 i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar for turnusfysioterapeutar

Statsforvaltaren refunderer reiseutgifter LIS1 og turnusfysioterapeutar har i samband med kurs og rettleiing. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 17.01.2023, Sist endra 15.03.2023

Oversikt over kurs for LIS1 våren 2023

På denne sida finn du relevant informasjon for deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta i mars 2023.


Publisert 11.11.2022

Legar i kommunane får unntak frå einskilde kompetansekrav

For å sikre tilstrekkeleg allmennlegekompetanse i kommunane, vert unntaket frå kompetansekravet for fastlegar og i legevakt utvida.


Publisert 09.09.2022, Sist endra 09.09.2022

Tilskotet nasjonal ALIS og veiledning

Tilskotet er revidert og vil gjere søknadsprosessen for kommunar som vil inngå avtalar med allmennlegar i spesialisering (ALIS) samla og forenkla. Søknadsfristen er 1. oktober.


Publisert 01.09.2022

Kurs for LIS1-rettleiarar i kommunehelsetenesta

Statsforvaltaren i Vestland dekkjer kursavgifta for LIS1-rettleiarar som ønskjer å melda seg på ALIS Vest sitt emnekurs i individuell rettleiing og supervisjon for allmennlegar.


Publisert 03.08.2022

Søknadsfrist særplass turnusåret 15.08.23 – 14.08.24

Søknadsfrist for å søkje om særplass for turnusteneste for fysioterapeutar er 12. oktober 2022.


Publisert 01.08.2022

Kurs for turnusfysioterapeutarog turnuskiropraktorar

4.-5. oktober blir det kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar i kommunehelsetenesta hausten 2022.   


Publisert 07.07.2022

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2022

For deg som starta som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2022.


Publisert 22.02.2022

Kommunar kan søkje om introduksjonsavtalar i allmennmedisin

Introduksjonsavtalar er eitt av tiltaka i Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og vil gi legar rett til trygderefusjon når dei jobbar på listene til fastlegar, også når fastlegen er til stades. Søknadsfrist er 15. mars.


Publisert 27.01.2022

Oversikt over kurs for LIS1 våren 2022

For deg som starta som LIS1 i kommunehelsetenesta mars 2022.


Publisert 09.07.2021

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2021

For deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2021.