LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 08.04.2024

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 består av tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

Statsforvalteren har ansvar for å opprette, godkjenne og kvalitetssikre et tilstrekkelig antall LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten. Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (turnusregion Nord, Midt-Vest og Sør-Øst). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr kurs og gruppeveiledning for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • kurs i offentlig helsearbeid
  • kurs i legevaktsmedisin for LIS1
  • gruppeveiledning for LIS1 i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.05.2023

Tilskotsordninga Nasjonal ALIS og veiledning

Ordninga skal bidra til å dekka kommunen sine meirkostnader ved inngåelse av ALIS-avtalar. Den skal og bidra til å dekka utgifter til forskriftsfesta rettleiing til legar som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikkje vel å inngå ALIS-avtale. ALIS Vest arrangerer nettseminar om endringar i tilskotet.


Publisert 17.01.2023, Sist endret 15.03.2023

Oversikt over kurs for LIS1 våren 2023

På denne sida finn du relevant informasjon for deg som startar som LIS1 i kommunehelsetenesta i mars 2023.


Publisert 11.11.2022

Legar i kommunane får unntak frå einskilde kompetansekrav

For å sikre tilstrekkeleg allmennlegekompetanse i kommunane, vert unntaket frå kompetansekravet for fastlegar og i legevakt utvida.


Publisert 09.09.2022, Sist endret 09.09.2022

Tilskotet nasjonal ALIS og veiledning

Tilskotet er revidert og vil gjere søknadsprosessen for kommunar som vil inngå avtalar med allmennlegar i spesialisering (ALIS) samla og forenkla. Søknadsfristen er 1. oktober.


Publisert 01.09.2022

Kurs for LIS1-rettleiarar i kommunehelsetenesta

Statsforvaltaren i Vestland dekkjer kursavgifta for LIS1-rettleiarar som ønskjer å melda seg på ALIS Vest sitt emnekurs i individuell rettleiing og supervisjon for allmennlegar.


Publisert 03.08.2022

Søknadsfrist særplass turnusåret 15.08.23 – 14.08.24

Søknadsfrist for å søkje om særplass for turnusteneste for fysioterapeutar er 12. oktober 2022.


Publisert 01.08.2022

Kurs for turnusfysioterapeutarog turnuskiropraktorar

4.-5. oktober blir det kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar i kommunehelsetenesta hausten 2022.   


Publisert 07.07.2022

Oversikt over kurs for LIS1 hausten 2022

For deg som starta som LIS1 i kommunehelsetenesta september 2022.


Publisert 22.02.2022

Kommunar kan søkje om introduksjonsavtalar i allmennmedisin

Introduksjonsavtalar er eitt av tiltaka i Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og vil gi legar rett til trygderefusjon når dei jobbar på listene til fastlegar, også når fastlegen er til stades. Søknadsfrist er 15. mars.


Publisert 27.01.2022

Oversikt over kurs for LIS1 våren 2022

For deg som starta som LIS1 i kommunehelsetenesta mars 2022.