Smittevern

Oppdatert 20.12.2023

Godt smittevern er ein føresetnad for å avgrense utbrot og spreiing av smittsame sjukdommar i helsetenesta og samfunnet. Godt smittevern er også avgjerande for å handtere utfordringa med antibiotikaresistens.

Regjeringa har lansert ein handlingsplan for eit betre smittevern. Handlingsplanen skal redusere helsetenesteassosierte infeksjonar og gi betre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er eit veksande problem i verda og er eit alvorleg trugsmål mot global helse. Vi risikerer ei framtid utan effektive antibiotika, der infeksjonar som i dag blir rekna som ufarlege, igjen kan bli eit stort helseproblem og ein hyppig dødsårsak.

Smittevern og infeksjonsførebygging bidrar til å hindre antibiotikaresistens. Høg vaksinasjonsdekning, både i befolkninga generelt og spesielt blant helsepersonell, er eit viktig tiltak.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å setje i verk smitteverntiltak, og følgjer opp bruken av antibiotika. Statsforvaltaren skal dessutan bidra aktivt for å auke talet på personar som vaksinerer seg mot sesonginfluensa, særleg blant tilsette i helsetenesta. Statsforvaltaren arrangerer kvart år smittevernkonferansar for kommunale leiarar og anna personell i den kommunale helse- og omsorgstenesta.

Pandemihåndtering

Statsforvaltaren hadde ei sentral rolle i handteringa av koronaepidemien. Vi har nær kontakt med sentrale helse- og beredskapsstyresmakter og kommunar og kunne informere, koordinere og utarbeide felles køyrereglar for handteringa av pandemien regionalt. Statsforvaltaren har ei viktig oppgåve i å få til god samhandling mellom ulike fagområde og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunane.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.10.2023

Vaksine- og smitteverndagane 2023

Folkehelseinstituttet inviterer til digitale vaksine- og smitteverndagar 1. og 8. november.


Publisert 01.09.2023

Vaksinering haust- og vintersesongen 2023/2024

Kommunar og helseføretak må sørge for at personar i risikogrupper og tilsette i helsetenesta med pasientkontakt, får eit godt tilrettelagt tilbod for vaksinering. Folkehelseinsituttet arrangerer webinar om temaet 7. september.


Publisert 07.12.2022

Oppmodar helsearbeidarar om å ta influensavaksine

Helsedirektoratet kjem no med ei tydeleg oppmoding om at helsearbeidarar vaksinerer seg mot årets influensa. Den låge vaksinasjonsgrada fører til auka press på helsetenesta og fleire i risikogruppene blir smitta.


Publisert 01.10.2021

Informasjon om sesongens influensavaksinasjon 2021/2022

Kommunane må sikre at alle innbyggjarar i risikogruppene får tilbod om influensavaksine, som i år er gratis for alle i målgruppene.


Publisert 30.04.2021

Kor mange helsepersonell har fått AstraZeneca-vaksine i din kommune?

Vi treng raskt å få oversikt over kor mange helsepersonell i kvar kommune i Vestland som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen.


Publisert 22.04.2021

Bli med på markering av Håndhygienedagen

Smittevern er livsviktig! Det siste året med covid-19 har gjort dette endå meir tydeleg for oss. 5. mai er verdas handhygienedag.


Publisert 19.03.2021

Tilrådingar for påskeferien

Påskeferien nærmar seg. Det er viktig å følgje nasjonale og lokale råd og reglar for å hindre smitteauke. Det overordna reiserådet er det same som før: Unngå alle unødvendige reiser.


Publisert 05.03.2021

Klem er nær fysisk kontakt

Kommunane skal følgje dei nasjonale tilrådingane om besøk i sjukeheim så lenge den lokale smittesituasjonen ikkje tilseier ein strengare praksis.


Publisert 11.02.2021

Fylkeslegens vurdering av risikonivå i Vestland

Her finn du fylkeslegens vurderingar av risikonivå i Vestland, oppdaterast ein gong per veke frå februar 2021.


Publisert 04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender SMS om Smittestopp

Folkehelseinstituttet (FHI) sender torsdag 4. februar ein SMS om appen Smittestopp til innbyggjarane i Vestland.