Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Statsforvalterens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 26.11.2021

Statsforvaltaren er ikkje klageinstans for eigendel på mellombelse butilbod

Når Nav krev eigendel for opphald på hospits eller campinghytte, så er ikkje eigendelskravet noko som er regulert etter sosialtenestelova, og difor er ikkje statsforvaltaren klageinstans.


Publisert 24.11.2021, Sist endret 24.11.2021

Ein har ikkje rett på sosialstønad for å betale gjeld

I mange av sosialklagesakene som Statsforvaltaren i Vestland behandlar har klagar gjeldsproblem, og gjelda kan ha medverka til at klagar har fått økonomiske vanskar.


Publisert 30.09.2021

Dei som får sosialhjelp kan klage på korleis stønaden blir delt opp

Stønadsmottakarar kan klage på korleis utbetalinga blir delt opp i perioden dei får sosialhjelp. Årsaka er at Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt at utbetalingshyppigheit er ein del av einskildvedtaka til Nav.  


Publisert 09.09.2021

Pliktar Nav å gi barnetillegg som del av sosialhjelpa?

Ved utmåling av sosialhjelp til søkjarar med barn, må Nav ta omsyn til at søkjaren har barn. Kommunane nyttar barnetillegg, men nokre av dei kuttar tillegget etter barn nummer tre med grunngjeving i at store familiar har stordriftsfordelar.


Publisert 01.09.2021

Kan Nav stenge brukarar ute?

Utgangspunktet er at alle skal kunne besøke Nav-kontoret i opningstida. Nokre gonger kan Nav likevel ha rett til å stenge enkeltpersonar ute frå kontoret i ein periode, men terskelen for dette skal vere høg.


Publisert 31.08.2021, Sist endret 31.08.2021

Småbarnstillegget i statens rettleiande satsar for økonomisk stønad aukar

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt eit rundskriv om endringa til kommunane og statsforvaltarane.


Publisert 24.08.2021

Kompetanseplan for dei sosiale tenestene

Nav Vestland og Statsforvaltaren i Vestland har utarbeidd ein kompetanseplan som gjeld dei sosiale tenestene i Nav.


Publisert 28.06.2021

Teieplikta gjeld også ved overføring av sosialstønad til banken

Nav må sjå til at informasjon om personlege forhold ikkje vert gjort tilgjengeleg for banken når Nav overfører sosialstønad til mottakarens bankkonto.


Publisert 16.06.2021

Sosialstønad til husleige

Har ungdom som bur heime hjå foreldra rett på sosialstønad til husleige?


Publisert 23.04.2021, Sist endret 26.04.2021

Sosialhjelp til britiske statsborgarar

EØS-reglane for lovleg opphald i Noreg gjeld ikkje lenger for britiske borgarar, og det kan få verknad for retten på sosialhjelp.