Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 17.03.2023

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.03.2023

Fleire i Vestland fekk sosialhjelp i 2022

14 716 personar fekk sosialhjelp i fjor. Dette er ein auke på 7,2 prosent frå året før. Det er lågare auke i Vestland enn i Noreg som heilskap.


Publisert 10.03.2023

Nytt tolkingsbrev om sosialtenestelova

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har avklart spørsmål om korleis Nav skal vurdere barnetrygda ved berekning av økonomisk stønad etter sosialtenestelova.


Publisert 14.02.2023

Når Nav utbetalar sosialstønad til andre enn tenestemottakaren

Hovudregelen er at den som har fått innvilga sosialstønad skal få stønaden utbetalt til seg, men unntaksvis kan Nav etter samtykke utbetale stønaden til andre.


Publisert 30.01.2023

Kompetansesatsing på dei sosiale tenestene i Nav

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tenester. Materiellet er utvikla i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvaltarar.


Publisert 17.01.2023

Nye tolkingsbrev om sosialtenestelova

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har skrive to avklaringsbrev som får konsekvensar for sosialhjelp til EØS-borgarar. Arbeids- og velferdsdirektoratet har skrive fire brev der dei avklarar spørsmål om sider ved sosialtenestelova.


Publisert 13.01.2023

Nav overtar saker om fordeling av reisekostnader ved samvær

Frå 1. januar 2023 er ansvaret for saker om fordeling av reisekostnadar ved samvær overført frå Statsforvaltaren til Nav. 


Publisert 06.01.2023

Ny rettleiar om økonomisk sosialhjelp

Formålet er å hjelpe Nav-kontora til å utøve skjønn og gjere nødvendige konkrete og individuelle vurderingar.


Publisert 03.01.2023

Færre klagar på sosialhjelpsvedtak

I 2022 behandla Statsforvaltaren i Vestland 258 sosialklagesaker. Dette er 40 færre enn i 2021 og 89 færre enn i 2020.


Publisert 02.01.2023, Sist endret 23.01.2023

Må begge ektefellane skrive under på søknader om sosialhjelp?

Etter ekteskapslova har ektefellar gjensidig underhaldsplikt. Dette betyr at Nav må ha oversikt over økonomien til begge når dei behandlar søknader om sosialstønad frå ein som er gift.


Publisert 21.12.2022, Sist endret 02.01.2023

Rettleiande statlege satsar for sosialstønad i 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har prisjustert satsane i tråd med forventa vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for 2023.