Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar dessuten hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsetting av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Nav skal ikke ta hensyn til om familien har barnetrygd når de vurderer søknader fra familier med barn.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2024, Sist endret 14.06.2024

Nav kan ikkje kombinere stønadsformer ved tildeling av økonomisk stønad

Når Nav innvilgar økonomisk stønad etter sosialtenestelova skal dei vurdere kva for form stønaden skal gjevast i. Avgjerda om stønadsform er ein del av enkeltvedtaket, og tenestemottakaren kan difor klage på denne delen av vedtaket.


Publisert 17.04.2024, Sist endret 26.06.2024

Kompetanse i Nav Vestland 2024

Nav Vestland har i samarbeid med Statsforvaltaren utarbeidd ein kompetanseplan for tilsette i Nav-kontora i fylket. Planen er basert på relevante styringsdokument.


Publisert 02.01.2024

Rettleiande statlege satsar for økonomisk stønad for 2024

Satsane er justert med 3,8 prosent frå første januar i tråd med anslaget for vekst i konsumprisane i Nasjonalbudsjettet for 2024.


Publisert 30.06.2023

Kompetanse i Nav Vestland 2023

Vi har utarbeidd ein kompetanseplan for tilsette i Nav-kontora i Vestland i samarbeid med Nav Vestland. Planen er basert på relevante styringsdokument.


Publisert 23.06.2023

Nye rettleiande statlege satsar for sosialstønad

Satsane er justert frå 1. juli 2023 i tråd med vedtaket om revidert nasjonalbudsjett.


Publisert 19.06.2023

Sosiale tenester til familiar

Når Nav får ein søknad om økonomisk stønad frå ein søkar som har barn, må dei kartlegge og vurdere om familien kan ha rett på fleire tenester etter lova. Nav skal bidra til at foreldre og barna deira får heilskaplege og samordna tenester frå Nav og kommunen.


Publisert 06.06.2023

Må namn på saksbehandlar og avgjerdstakar gå fram av enkeltvedtak etter sosialtenestelova?

Sivilombodet har undersøkt praksis i Oslo kommune. Bakgrunnen var at dei ved behandling av konkrete saker oppdaga at vedtak kommunen gjorde med heimel i sosialtenestelova mangla underskrift, og at namnet til avgjerdstakaren heller ikkje gjekk fram på anna måte.


Publisert 24.04.2023

Oversending av klager på enkeltvedtak etter sosialtenestelova

Vi ønskjer å minne om at når vi skal avgjere ei klage over enkeltvedtak så treng vi dei same dokumenta og opplysningane som Nav-kontoret trong for å handsame saka.


Publisert 17.03.2023

Fleire i Vestland fekk sosialhjelp i 2022

14 716 personar fekk sosialhjelp i fjor. Dette er ein auke på 7,2 prosent frå året før. Det er lågare auke i Vestland enn i Noreg som heilskap.


Publisert 10.03.2023

Nytt tolkingsbrev om sosialtenestelova

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har avklart spørsmål om korleis Nav skal vurdere barnetrygda ved berekning av økonomisk stønad etter sosialtenestelova.