Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


Publisert 16.08.2021, Sist endret 16.08.2021

Slik kan fastlegane bidra til at fleire elevar deltek i kroppsøving

Med eit skjema kan fastlegen anbefale tilrettelegging for elevar i kroppsøvingsfaget, i staden for å gi fritak. Skrivet frå legen er eit viktig verktøy for kroppsøvingslæraren for å kunne lage eit tilpassa aktivitetsopplegg.


Publisert 11.06.2021

Fritidserklæringa for alle barn

Erklæringa seier at alle barn skal få moglegheit til å delta jamleg i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon.


Publisert 26.03.2021

Webinarserie om folkehelsearbeid i kommunen

Helsedirektoratet lanserer seks webinar med utvalde tema innan lokalt folkehelsearbeid denne våren.


Publisert 10.03.2021

Alle barnehagar bør prioritere mattilbod under koronapandemien

Barnehagar som no ikkje har noko mattilbod bør prioritere å servere grønsaker, frukt og mjølk, og ha eit tilbod til barn som har gløymt matpakke.


Publisert 16.02.2021

Fysisk aktivitet er tema for folkehelseprofilane 2021

Fysisk aktivitet er viktig for å oppnå fleire av FNs berekraftsmål, deriblant målet om god helse og livskvalitet.


Publisert 17.12.2020

Koronapandemien rammar barn og unge i Vestland

Helsesjukepleiarar og einingsleiarar i helsestasjons- og skulehelsetenestene i Vestland melder om større trykk etter at tenestene opna opp etter stenging i vår. Barn og unge kjem med meir alvorlege og komplekse problemstillingar.


Publisert 15.12.2020

Mange kommunar manglar handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Vald i nære relasjonar skjer i eit betydeleg omfang og er eit alvorleg samfunns- og folkehelseproblem. Førebygging er viktig.


Publisert 13.11.2020

«Snakk om sjølvmordstankar – det kan redde liv»

Det er bodskapen til Helse Vest sin folkeopplysingskampanje som kjem i vinter.


Publisert 23.09.2020

Vi har ingen å miste

Med handlingsplanen for førebygging av sjølvmord innfører regjeringa ein nullvisjon for sjølvmord i Norge.


Publisert 04.09.2020

Søk tilskot til folkehelsearbeidet

Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot til tiltaksutvikling for å fremje livskvalitet og psykisk helse i kommunen. Kommunane kan også søke om midlar til prosess- og utviklingsarbeid som bidrar til ei betre folkehelse. Frist er 15. september.