Folkehelse

Oppdatert 07.03.2023

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.08.2019

Vil gi eldre eit nasjonalt talerøyr

Regjeringa vil ha eit meir aldersvenleg Noreg, og etablerer derfor eit nasjonalt eldreombod.


Publisert 29.07.2019

Nasjonal fagleg retningsline for mat og måltid i barnehagen

Hovudbodskapen er at barna skal ha gode rammer for måltida, og mat og drikke skal ha god ernæringsmessig kvalitet.


Publisert 04.07.2019

Leve hele livet - reformarbeidet er i gang

Dialogmøte med kommunane om Leve hele livet-reforma er gjennomført med stor interesse og engasjement. Fleire av kommunane i fylka er godt i gang med reformarbeidet.


Publisert 04.07.2019

Endringar i smittevernlova har tredd i kraft

I den reviderte smittevernlova er det mellom anna nye krav som skal vurderast ved smitteverntiltak, ei presisering av plikta til å gi og ta i mot personleg smittevernrettleiing, og endringar i reglane om tvangsbruk.


Publisert 27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unge si psykiske helse

Barn og unge mellom 0-25 år skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet, og dei som treng det skal få eit godt behandlingstilbod.


Publisert 21.06.2019

Hepatitt C skal eliminerast som folkehelseproblem i Noreg

Førekomsten av hepatitt C skal reduserast med 90 prosent innan utgangen av 2023, og ingen i Noreg skal døy eller bli alvorleg sjuke som årsak av hepatitt C-virus.


Publisert 29.05.2019

Oppdatert informasjon om jodtablettar

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har sendt ut oppdatert informasjon til publikum og helsepersonell om jodtablettar ved atomulykker.


Publisert 10.04.2019

Folkehelse i kommunane

På Fylkesmannen i Vestland si heimeside finn du folkehelseoversiktane til kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane.


Publisert 29.03.2019

Ungdom får tilbod om vaksinasjon mot smittsam hjernehinnebetennelse

Fylkesmannen i Vestland har på førespurnad frå Folkehelseinstituttet (FHI) kartlagt kommunane sitt tilbod om vaksinasjon mot smittsam hjernehinnebetennelse.


Publisert 22.03.2019

Gode grep for godt folkehelsearbeid

Kva er viktige føresetnader for å vareta folkehelseoppdraget og korleis kan styresmaktene støtte opp under arbeidet lokalt?