Folkehelse

Oppdatert 05.01.2024

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.07.2019

Endringar i smittevernlova har tredd i kraft

I den reviderte smittevernlova er det mellom anna nye krav som skal vurderast ved smitteverntiltak, ei presisering av plikta til å gi og ta i mot personleg smittevernrettleiing, og endringar i reglane om tvangsbruk.


Publisert 27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unge si psykiske helse

Barn og unge mellom 0-25 år skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet, og dei som treng det skal få eit godt behandlingstilbod.


Publisert 21.06.2019

Hepatitt C skal eliminerast som folkehelseproblem i Noreg

Førekomsten av hepatitt C skal reduserast med 90 prosent innan utgangen av 2023, og ingen i Noreg skal døy eller bli alvorleg sjuke som årsak av hepatitt C-virus.


Publisert 29.05.2019

Oppdatert informasjon om jodtablettar

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har sendt ut oppdatert informasjon til publikum og helsepersonell om jodtablettar ved atomulykker.


Publisert 10.04.2019

Folkehelse i kommunane

På Fylkesmannen i Vestland si heimeside finn du folkehelseoversiktane til kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane.


Publisert 29.03.2019

Ungdom får tilbod om vaksinasjon mot smittsam hjernehinnebetennelse

Fylkesmannen i Vestland har på førespurnad frå Folkehelseinstituttet (FHI) kartlagt kommunane sitt tilbod om vaksinasjon mot smittsam hjernehinnebetennelse.


Publisert 22.03.2019

Gode grep for godt folkehelsearbeid

Kva er viktige føresetnader for å vareta folkehelseoppdraget og korleis kan styresmaktene støtte opp under arbeidet lokalt?


Publisert 05.03.2019

Barn og unge er ikkje nok fysisk aktive

Korkje 6-, 9- eller 15-åringane har blitt meir aktive i perioden frå 2005 til 2018.


Publisert 04.03.2019

Folkehelseprofilane 2019

Tema for folkehelseprofilane er tryggleik og trivsel i oppveksten.


Publisert 04.03.2019

Ny fagleg retningsline for mat og måltid i barnehagen

Barnehagen bør legge til rett for minst tre faste måltid om dagen, god tid til å ete og sikre at det er nok frukt og grønt på menyen. Dette er nokre av oppmodingane som Helsedirektoratet gir i den nye faglege retningslina «Anbefalinger for mat og måltider i barnehagen».