Folkehelse

Oppdatert 05.01.2024

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.11.2022, Sist endret 07.12.2022

Webinar om nærnatur og gå-venlege nærmiljø

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inviterte til webinar 30. november for rette merksemda mot nærnatur, folkehelse og arealplanlegging. Du kan no sjå opptak av webinaret.


Publisert 13.05.2022

Nye råd for fysisk aktivitet og tid i ro

All fysisk aktivitet, også med låg intensitet og kort varigheit, tel og er viktige for helsa. Dei som sit aller mest i kvardagen, må vere endå meir aktive elles.


Publisert 23.02.2022

Livskvalitet er tema for folkehelseprofilane 2022

Folkehelseprofilane for kommunar og bydelar 2022 er no tilgjengelege.


Publisert 20.12.2021

Nettkurs i bruk av kvalitative data i folkehelsearbeid

Kurset er særleg retta mot dei som jobbar med folkehelse og utvikling av helsefremjande lokalsamfunn i kommune og fylkeskommune.


Publisert 15.12.2021

Nye digitale meistringsverktøy for psykisk helse

Helsedirektoratet og fleire fagmiljø har utarbeidd fire appar der både unge og vaksne kan øve på meistring av vanskelege tankar og følelsar.


Publisert 16.08.2021, Sist endret 16.08.2021

Slik kan fastlegane bidra til at fleire elevar deltek i kroppsøving

Med eit skjema kan fastlegen anbefale tilrettelegging for elevar i kroppsøvingsfaget, i staden for å gi fritak. Skrivet frå legen er eit viktig verktøy for kroppsøvingslæraren for å kunne lage eit tilpassa aktivitetsopplegg.


Publisert 11.06.2021, Sist endret 15.03.2023

Fritidserklæringa for alle barn

Erklæringa seier at alle barn skal få moglegheit til å delta jamleg i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon.


Publisert 26.03.2021

Webinarserie om folkehelsearbeid i kommunen

Helsedirektoratet lanserer seks webinar med utvalde tema innan lokalt folkehelsearbeid denne våren.


Publisert 10.03.2021

Alle barnehagar bør prioritere mattilbod under koronapandemien

Barnehagar som no ikkje har noko mattilbod bør prioritere å servere grønsaker, frukt og mjølk, og ha eit tilbod til barn som har gløymt matpakke.


Publisert 16.02.2021

Fysisk aktivitet er tema for folkehelseprofilane 2021

Fysisk aktivitet er viktig for å oppnå fleire av FNs berekraftsmål, deriblant målet om god helse og livskvalitet.