Folkehelse

Oppdatert 05.01.2024

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.01.2019

Berre du... - hjelp til å endre helsevanar og livsstil

«Bare du» er ei ny nettside som kan hjelpe deg til ein sunnare kvardag. Helsedirektoratet har samla eigne «kom-i-gang-verktøy» for mellom anna betre kosthald, røykeslutt og fysisk aktivitet.


Publisert 01.01.2019

Anbefalte tiltak for utjamning av sosiale helseforskjellar

Fagrådet for sosial ulikheit i helse har laga ein rapport der innsatsområde for å utjamne forskjellane blir løfta fram. På område som inntektsfordeling, oppvekst, utdanning, sysselsetting og helsetenester foreslår fagrådet 29 konkrete tiltak.


Publisert 27.12.2018

Planlegg kommunane for ei aldrande befolkning – og korleis gjer dei det?

Innbyggarane i Noreg blir stadig eldre, og stadig fleire av oss blir over 67 år. I nokre kommunar vil personar over 67 år utgjere nærare ein tredjedel av befolkninga i 2030. Dette må kommunane tilpasse sine tilbod til.


Publisert 21.12.2018

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta

Helsedirektoratet har lyst ut tilskot til ordninga styrking og utvikling av helsestasjons‐ og skulehelsetenesta på 426 millionar kroner. 40 millionar er øyremerka styrking av jordmortenestene i kommunen. Søknadsfristen er 14. januar.