Folkehelse

Oppdatert 05.01.2024

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.12.2020

Koronapandemien rammar barn og unge i Vestland

Helsesjukepleiarar og einingsleiarar i helsestasjons- og skulehelsetenestene i Vestland melder om større trykk etter at tenestene opna opp etter stenging i vår. Barn og unge kjem med meir alvorlege og komplekse problemstillingar.


Publisert 15.12.2020

Mange kommunar manglar handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Vald i nære relasjonar skjer i eit betydeleg omfang og er eit alvorleg samfunns- og folkehelseproblem. Førebygging er viktig.


Publisert 13.11.2020

«Snakk om sjølvmordstankar – det kan redde liv»

Det er bodskapen til Helse Vest sin folkeopplysingskampanje som kjem i vinter.


Publisert 23.09.2020

Vi har ingen å miste

Med handlingsplanen for førebygging av sjølvmord innfører regjeringa ein nullvisjon for sjølvmord i Norge.


Publisert 04.09.2020

Søk tilskot til folkehelsearbeidet

Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot til tiltaksutvikling for å fremje livskvalitet og psykisk helse i kommunen. Kommunane kan også søke om midlar til prosess- og utviklingsarbeid som bidrar til ei betre folkehelse. Frist er 15. september.


Publisert 13.08.2020

Folkehelse i arealplanlegging - klargjering av motsegnspraksis

Helsedirektoratet har utarbeidd eit dokument med sentrale folkehelseomsyn som skal takast vare på i arealplanlegginga. Manglande ivaretaking av dei kan vere grunnlag for motsegn.


Publisert 06.08.2020

Barnehagen kan bidra til gode kosthaldsvanar

Nasjonal fagleg retningslinje for mat og måltid i barnehagen skal bidra til at barn i heile landet får eit likare tilbod om mat og drikke, som kan bidra til utjamning av sosiale skilnader.


Publisert 02.07.2020

Arbeidsmiljøet til barna blir ikkje sikra gjennom kommunane sine tilsyn

Eigarar og leiarar av barnehagar og skular skal sikre gode inne- og utemiljø for barna, og kommunane fører tilsyn med barnas «arbeidsmiljø». 


Publisert 09.06.2020

Handlingsplan skal gjere det enklare å vere aktiv

Målet med den nye handlingsplanen er eit meir aktivitetsvenleg samfunn som gjer at ein større del av befolkninga er meir fysisk aktive.


Publisert 09.06.2020

Forlenger handlingsplanen for betre kosthald til 2023

Tiltaka i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthald og måltidsglede for å fremje helse og førebyggje kosthaldsrelaterte sjukdomar.