Helsetjenester

Oppdatert 05.01.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.01.2024

Låg intensivkapasitet hindra livsnødvendig behandling

I august varsla Haukeland Universitetssjukehus om ei alvorleg hending der ein pasient som trong akutt helsehjelp ikkje fekk nødvendig behandling. Pasienten vart ikkje operert, og døydde. Statsforvaltaren oppretta tilsynssak med sjukehuset.


Publisert 30.01.2024

Landsomfattande tilsyn 2024

Kvart år fører alle statsforvaltarane nasjonale tilsyn der temaet er likt for alle embeta. Føremålet er å avdekkje svikt og å bidra til betre tenester. Her kan du lese kva vi skal føre tilsyn med innan helse og sosial dette året.


Publisert 21.12.2023

Tilsyn med Bergen kommune og tilbodet om avlasting til barn og unge

Statsforvaltaren har gjennom behandling av fleire klagesaker sett at Bergen kommune ikkje organiserer avlastingstilbodet til barn og unge under 18 år i tråd med lovkrava. Vi har difor opna tilsyn.


Publisert 07.12.2023

Kommunane har ansvar for psykososial beredskap og oppfølging

Evakueringa frå Gaza av personar med tilknyting til Noreg, har igjen aktualisert behovet for psykososial beredskap. Vi oppmodar kommunane om å ha merksemd på å tilby psykososial støtte og oppfølging i akutte situasjonar, for å førebygge og avhjelpe allereie oppståtte traume.


Publisert 13.07.2023

Statsforvaltaren fann ikkje lovbrot ved Kvinneklinikken i Helse Bergen

Statsforvaltaren gjennomførte eit planlagt tilsyn med Helse Bergen HF Kvinneklinikken i mai 2023. Vi fann ikkje svikt i styringa med behandlingstilbodet til fødekvinner med langsam framgang.


Publisert 28.06.2023, Sist endret 29.06.2023

Krav om retting og sletting i pasientjournal etter avvikling av praksis eller verksemd

I etterkant av medieoppslag knytt til avvikling av WeCare – avdeling Sotra, har fleire pasientar tatt kontakt med førespurnad om korleis dei skal gå fram ved krav om retting og sletting i pasientjournal.


Publisert 15.06.2023, Sist endret 15.06.2023

Har du behov for helsehjelp når du er på hytta i sommar?

Du har krav på dei helse- og omsorgstenestene du treng i den kommunen du oppheld deg i. Kva type tenester kommunen pliktar å gi, kjem an på hjelpebehovet ditt og lengda på opphaldet.


Publisert 09.06.2023

Helsestasjonar må ha rutinar for å følgje opp barn som ikkje møter

Alle barn og unge har rett på tilbod på helsestasjon og i skulehelsetenesta, og retningslinja er no oppdatert for å fange opp dei som ikkje møter til konsultasjonar.


Publisert 27.04.2023

Små kommunar kan søkje om tilskot til å styrke legevaktsordninga

I Vestland er det 20 kommunar som kan søkje på tilskotet.


Publisert 27.04.2023

Oppfølging av kvalitet og pasientsikkerheit i allmennlegetenesta i kommunane

Kommunane har eit ansvar for å stimulere fastlegekontor til å drive med kvalitetsarbeid. Dei har  også eit ansvar for å delta i gjennomføring av faglege pålegg som helsepersonell kan få frå Statens helsetilsyn og statsforvaltarane. To aktørar kan hjelpe kommunane i dette arbeidet.