Helsetjenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten må rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren kan også ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Hvis du er pasient, bruker eller pårørende, kan du for eksempel klage på at du er misfornøyd med tjenestene du har fått, ved negative opplevelser, uønskede hendelser, nestenuhell eller alvorlig svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig sted og med nødvendig informasjon. 

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenesten, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaget til den det gjelder. 

Dersom Statsforvalteren konkluderer med at du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde fra til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det samme. Våre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.04.2023

Oppfølging av kvalitet og pasientsikkerheit i allmennlegetenesta i kommunane

Kommunane har eit ansvar for å stimulere fastlegekontor til å drive med kvalitetsarbeid. Dei har  også eit ansvar for å delta i gjennomføring av faglege pålegg som helsepersonell kan få frå Statens helsetilsyn og statsforvaltarane. To aktørar kan hjelpe kommunane i dette arbeidet.


Publisert 26.04.2023, Sist endret 26.05.2023

Seminar om seniorpersonell i helsesektoren

Korleis kan satsing på seniorar i helsesektoren kan bli ein del av løysinga på helsepersonellutfordringane, var tema på eit seminar Helsedirektoratet arrangerte 23. mai. Du kan sjå opptak av seminaret. 


Publisert 25.04.2023, Sist endret 25.04.2023

Kampanje om sjølvmordsførebygging

I mai startar folkeopplysningskampanjen «Snakk om sjølvmordstankar – det kan redde liv» i Vestland og Rogaland. Målet med kampanjen er å seinke terskelen for å søke hjelp, og bidra til å auke kunnskapen om sjølvmord i befolkninga.


Publisert 31.03.2023

Bli med på markering av handhygienedagen

«Det skal vere lett å gjere rett!» er hovudbodskapen på handhygienedagen 5. mai 2023. Bli med på markeringa.  


Publisert 28.03.2023

Fleire pasientar fekk ikkje forsvarleg helsehjelp gjennom deltaking i Norwait-studien

Til saman 31 pasientar frå Helse Bergen vart inkludert i ei klinisk multisenterstudie på endetarmskreft i perioden 2018 til 2020. Fleire enn venta fekk gjenvekst og spreiing av kreftsjukdommen. Ved ein gjennomgang av forløpa, har vi konkludert med at 18 av pasientane ikkje fekk forsvarleg helsehjelp.


Publisert 01.03.2023

Plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag skal sikre meir effektiv og kvalitativt betre oppfølging og rehabilitering av slagramma.  


Publisert 03.02.2023

Meir heilskapleg helsehjelp til barn og unge i barnevernet

Eit nytt nasjonalt forløp beskriver korleis barnevernstenesta og helse- og omsorgstenestene kan samarbeide for å gi barn og unge eit godt og heilskapleg tenestetilbod. 16. februar blir det lanseringswebinar.


Publisert 10.11.2022

Manglar i sakshandsaminga om tenestetilbodet til personar med utviklingshemmingar

Ein ny rapport frå Likestillings- og diskrimineringsombodet viser at kommunane ikkje er gode nok på å sikre medverknad i utforminga av tenestetilbodet til personar med utviklingshemming. Dette gjeld også i statsforvaltarane si handsaming av sakene.


Publisert 10.11.2022

Råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomulykker

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidd råda, som gjerne kan delast på kommunane sine heimesider og i andre kanalar.


Publisert 10.10.2022, Sist endret 10.10.2022

Regionale kunnskapsmiljø har gått saman om ny nettstad

Kunnskapssentera, som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern, styrker samarbeidet og samlar fagleg støtte til dei som møter barn, unge og familiar i sitt arbeid på kunnskapombarn.no.