Helsetjenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten må rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren kan også ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Hvis du er pasient, bruker eller pårørende, kan du for eksempel klage på at du er misfornøyd med tjenestene du har fått, ved negative opplevelser, uønskede hendelser, nestenuhell eller alvorlig svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig sted og med nødvendig informasjon. 

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenesten, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaget til den det gjelder. 

Dersom Statsforvalteren konkluderer med at du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde fra til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det samme. Våre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.05.2022

Forlenging av overgangsordning i akuttmedisinforskrifta

Fristen for å ha gjennomført kurs i akuttmedisin og valds- og overgrepshandtering for helsepersonell som skal arbeide i legevakt, er utsett til 1. januar 2023.


Publisert 26.04.2022

Bli med på markering av handhygienedagen

Den nasjonale markeringa av verdas handhygienedag går føre seg 5. mai, og i år er temaet handhygiene og andre basale smittevernrutiner. 


Publisert 20.04.2022

Krevjande fastlegesituasjon i Vestland

Det er vanskar med å rekruttere fastlegar og vikarar i Vestland, og kommunane fortel om ei forverring i rekrutteringssituasjonen det siste halvåret.  


Publisert 08.04.2022, Sist endret 21.04.2022

Små kommunar kan søkje om tilskot til å styrke legevaktsordninga

I Vestland er det 16 kommunar som kan søkje på tilskotet. Helsedirektoratet arrangerer webinar om dette tilskotet og tilskotet om Nasjonal ALIS-ordning 27. april.


Publisert 18.03.2022

Revidert tilskot skal bidra til betring for allmennlegetenesta

Med tilskotet Nasjonal ALIS og veiledning blir søknadsprosessen for kommunar som vil inngå avtalar med allmennlegar i spesialisering (ALIS) samla og forenkla. Søknadsfristen er 1. oktober.


Publisert 16.03.2022

Avverjeplikt ved utskriving av prevensjon til unge under 14 år

Helsepersonell i helsestasjons- og skulehelsetenesta som skriv ut prevensjon må vere merksame på avverjeplikta når dei skriv ut prevensjon for unge under 14 år.


Publisert 11.03.2022

Undervegsrapport frå Leve heile livet

Undervegsrapporten Leve hele livet i kommunene undersøkjer korleis kommunane forstår, vurderer og arbeider med reforma.


Publisert 07.03.2022

Kræsjkurs i mat og helse for eldre

Matgledekorpset i Vestland har laga ein kort film om gode måltid for eldre.


Publisert 22.02.2022

Kommunar kan søkje om introduksjonsavtalar i allmennmedisin

Introduksjonsavtalar er eitt av tiltaka i Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og vil gi legar rett til trygderefusjon når dei jobbar på listene til fastlegar, også når fastlegen er til stades. Søknadsfrist er 15. mars.


Publisert 18.02.2022

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Det nye pakkeforløpet skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetenesta. Det skal også gi tryggleik og føreseielegheit for personar som lever med kreft eller er ferdige med kreftbehandling.