Helsetjenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.03.2022

Avverjeplikt ved utskriving av prevensjon til unge under 14 år

Helsepersonell i helsestasjons- og skulehelsetenesta som skriv ut prevensjon må vere merksame på avverjeplikta når dei skriv ut prevensjon for unge under 14 år.


Publisert 11.03.2022

Undervegsrapport frå Leve heile livet

Undervegsrapporten Leve hele livet i kommunene undersøkjer korleis kommunane forstår, vurderer og arbeider med reforma.


Publisert 07.03.2022

Kræsjkurs i mat og helse for eldre

Matgledekorpset i Vestland har laga ein kort film om gode måltid for eldre.


Publisert 22.02.2022

Kommunar kan søkje om introduksjonsavtalar i allmennmedisin

Introduksjonsavtalar er eitt av tiltaka i Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og vil gi legar rett til trygderefusjon når dei jobbar på listene til fastlegar, også når fastlegen er til stades. Søknadsfrist er 15. mars.


Publisert 18.02.2022

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Det nye pakkeforløpet skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetenesta. Det skal også gi tryggleik og føreseielegheit for personar som lever med kreft eller er ferdige med kreftbehandling.


Publisert 25.01.2022, Sist endret 28.01.2022

Svikt i kontroll av senger førte til alvorleg pasientskade

Ein mann som falt ut av senga ved Førde sentralsjukehus døydde kort tid etter fallet. I vår tilsynssak har vi kome til at mannen ikkje fekk forsvarleg helsehjelp. Sjukehuset hadde ikkje gode nok rutinar for kontroll av kvaliteten på sengene.


Publisert 22.12.2021

Utskriving av ruspasienter i pandemien – Helse Bergen si granskning

I tidsrommet 13.-17. mars 2020 vart 17 pasientar brått utskrivne frå Avdeling for rusmedisin. Avgjerda vart kritisert og Helse Bergen bestemte at hendinga skulle granskast. 


Publisert 17.12.2021, Sist endret 21.12.2021

Kommunane må oppretthalde tilbod til barn og unge i pandemien

Tenester til utsette barn og barn og unge med foreldre i samfunnskritiske funksjonar må vere opne og tilgjengelege, og fritidstilbod bør haldast opne så langt det let seg gjere.


Publisert 06.12.2021

Tilsyn med Unicare 12Trinn avdekte alvorleg svikt

Ved undersøkinga i oktober 2021 fann vi at klinikken bryt kravet til forsvarleg verksemd. Pasientar innlagt for avrusing, behandling og rehabilitering får ikkje eit individuelt tilpassa tilbod.


Publisert 04.11.2021

Mann som var sikta for drap hadde fått forsvarleg helsehjelp

I september gjekk ein mann til angrep på to tilsette ved eit Nav-kontor. Statsforvaltaren har vurdert om mannen fekk forsvarleg helsehjelp og oppfølging i åra før hendinga. Vår vurdering er at helsehjelpa frå alle tenestene var forsvarleg.