Plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag skal sikre meir effektiv og kvalitativt betre oppfølging og rehabilitering av slagramma.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2023

For å sikre etterleving av målsettingane i pakkeforløp hjerneslag fase to, har Helsedirektoratet i samarbeid med tenestene utarbeidd ein nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og implementering. Tiltaka gjeld pasientforløpet frå slageining tilbake til heimen.

Planen inneheld ulike tiltak, verktøy og sjekklister til bruk i arbeidet. Den inneheld også webinar for å gje spesialisthelsetenesta og dei kommunale helse- og omsorgstenestene meir innsikt og inspirasjon til å ta pakkeforløpet i bruk. Webinara finn du også under "Lenkjer".

Pakkeforløp hjerneslag – fase to

Pakkeforløp hjerneslag er eit standardisert pasientforløp for slagramma. Pakkeforløpet er utvikla for å sikre eit godt organisert, heilskapleg og standardisert pasientforløp, uavhengig av bustad og utan unødvendige forseinkingar. Det byggjer på Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag.

Pakkeforløpet i det akutte fasen av hjerneslag er godt implementert. Pakkeforløpet i fase to er meir krevjande. Dette gjeld oppfølging og rehabilitering dei tre første månadene etter utskriving frå slageining, og der både spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta er involvert.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.