Helsetenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 31.03.2023

Kampanje om sjølvmordsførebygging

I mai startar folkeopplysningskampanjen «Snakk om sjølvmordstankar – det kan redde liv» i Vestland og Rogaland. Målet med kampanjen er å seinke terskelen for å søke hjelp, og bidra til å auke kunnskapen om sjølvmord i befolkninga.


Publisert 31.03.2023

Bli med på markering av handhygienedagen

«Det skal vere lett å gjere rett!» er hovudbodskapen på handhygienedagen 5. mai 2023. Bli med på markeringa.  


Publisert 28.03.2023

Fleire pasientar fekk ikkje forsvarleg helsehjelp gjennom deltaking i Norwait-studien

Til saman 31 pasientar frå Helse Bergen vart inkludert i ei klinisk multisenterstudie på endetarmskreft i perioden 2018 til 2020. Fleire enn venta fekk gjenvekst og spreiing av kreftsjukdommen. Ved ein gjennomgang av forløpa, har vi konkludert med at 18 av pasientane ikkje fekk forsvarleg helsehjelp.


Publisert 01.03.2023

Plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag skal sikre meir effektiv og kvalitativt betre oppfølging og rehabilitering av slagramma.  


Publisert 03.02.2023

Meir heilskapleg helsehjelp til barn og unge i barnevernet

Eit nytt nasjonalt forløp beskriver korleis barnevernstenesta og helse- og omsorgstenestene kan samarbeide for å gi barn og unge eit godt og heilskapleg tenestetilbod. 16. februar blir det lanseringswebinar.


Publisert 10.11.2022

Manglar i sakshandsaminga om tenestetilbodet til personar med utviklingshemmingar

Ein ny rapport frå Likestillings- og diskrimineringsombodet viser at kommunane ikkje er gode nok på å sikre medverknad i utforminga av tenestetilbodet til personar med utviklingshemming. Dette gjeld også i statsforvaltarane si handsaming av sakene.


Publisert 10.11.2022

Råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomulykker

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidd råda, som gjerne kan delast på kommunane sine heimesider og i andre kanalar.


Publisert 10.10.2022, Sist endra 10.10.2022

Regionale kunnskapsmiljø har gått saman om ny nettstad

Kunnskapssentera, som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern, styrker samarbeidet og samlar fagleg støtte til dei som møter barn, unge og familiar i sitt arbeid på kunnskapombarn.no.


Publisert 07.10.2022

Nytt skjema for klage på helsehjelp

Statsforvaltaren har utarbeidd eit nytt skjema som du kan nytte om du er misfornøgd med helsehjelpa du har fått, viss du meiner at du ikkje får nødvendig helsehjelp, eller om du har andre pasientrettar som ikkje er oppfylte.


Publisert 27.09.2022

Samarbeid om tenester til barn, unge og familiane deira

For å styrke oppfølginga av utsette barn, unge og familien deira, har Stortinget vedtatt nye reglar om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Det er utarbeidd ein rettleiar til desse reglane.