Helsetenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikkje får medhald i klagen, blir han send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta må rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Viss du er pasient, brukar eller pårørande, kan du til dømes klage på at du er misnøgd med tenestene du har fått, ved negative opplevingar, uønska hendingar, nestenuhell eller alvorleg svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig stad og med nødvendig informasjon. 

Dersom du meiner at det kan ha skjedd ein svikt i helse- og omsorgstenesta, er det ofte ein god start å ta dette opp direkte med verksemda som har gitt tenesta. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaga til den det gjeld. 

Dersom Statsforvaltaren etter å ha vurdert klagen din konkluderer med at du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde frå til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det same. Tilsyna våre med helse- og omsorgstenesta skal bidra til å styrkje tryggleiken og kvaliteten i helse- og omsorgstenestene.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 10.04.2024

Kva er tilsyn med helse-, sosial- og barnevernstenestene?

Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke kvalitet i tenestene, bidra til rettstryggleik og tillit. Korleis vi prioriterer og handsamar tilsynssaker blir styrt av dette formålet.


Publisert 31.01.2024

Låg intensivkapasitet hindra livsnødvendig behandling

I august varsla Haukeland Universitetssjukehus om ei alvorleg hending der ein pasient som trong akutt helsehjelp ikkje fekk nødvendig behandling. Pasienten vart ikkje operert, og døydde. Statsforvaltaren oppretta tilsynssak med sjukehuset.


Publisert 30.01.2024

Landsomfattande tilsyn 2024

Kvart år fører alle statsforvaltarane nasjonale tilsyn der temaet er likt for alle embeta. Føremålet er å avdekkje svikt og å bidra til betre tenester. Her kan du lese kva vi skal føre tilsyn med innan helse og sosial dette året.


Publisert 21.12.2023

Tilsyn med Bergen kommune og tilbodet om avlasting til barn og unge

Statsforvaltaren har gjennom behandling av fleire klagesaker sett at Bergen kommune ikkje organiserer avlastingstilbodet til barn og unge under 18 år i tråd med lovkrava. Vi har difor opna tilsyn.


Publisert 07.12.2023

Kommunane har ansvar for psykososial beredskap og oppfølging

Evakueringa frå Gaza av personar med tilknyting til Noreg, har igjen aktualisert behovet for psykososial beredskap. Vi oppmodar kommunane om å ha merksemd på å tilby psykososial støtte og oppfølging i akutte situasjonar, for å førebygge og avhjelpe allereie oppståtte traume.


Publisert 13.07.2023

Statsforvaltaren fann ikkje lovbrot ved Kvinneklinikken i Helse Bergen

Statsforvaltaren gjennomførte eit planlagt tilsyn med Helse Bergen HF Kvinneklinikken i mai 2023. Vi fann ikkje svikt i styringa med behandlingstilbodet til fødekvinner med langsam framgang.


Publisert 28.06.2023, Sist endra 29.06.2023

Krav om retting og sletting i pasientjournal etter avvikling av praksis eller verksemd

I etterkant av medieoppslag knytt til avvikling av WeCare – avdeling Sotra, har fleire pasientar tatt kontakt med førespurnad om korleis dei skal gå fram ved krav om retting og sletting i pasientjournal.


Publisert 15.06.2023, Sist endra 15.06.2023

Har du behov for helsehjelp når du er på hytta i sommar?

Du har krav på dei helse- og omsorgstenestene du treng i den kommunen du oppheld deg i. Kva type tenester kommunen pliktar å gi, kjem an på hjelpebehovet ditt og lengda på opphaldet.


Publisert 09.06.2023

Helsestasjonar må ha rutinar for å følgje opp barn som ikkje møter

Alle barn og unge har rett på tilbod på helsestasjon og i skulehelsetenesta, og retningslinja er no oppdatert for å fange opp dei som ikkje møter til konsultasjonar.


Publisert 27.04.2023

Små kommunar kan søkje om tilskot til å styrke legevaktsordninga

I Vestland er det 20 kommunar som kan søkje på tilskotet.