Helsetjenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.06.2021

Lovbrot ved utskriving frå Avdeling for rusmedisin

Etter å ha undersøkt ei utskriving frå Avdeling for rusmedisin i april 2020 konkluderer Statsforvaltaren i Vestland med at helsehjelpa ikkje var forsvarleg, då vidare behandling og oppfølging ikkje var tilstrekkeleg planlagt og organisert.


Publisert 24.06.2021

Rettleiar om fastlegars deltaking i helsefellesskap

Rettleiaren gir anbefalingar om oppnemning, rolle og honorering av fastlegar i helsefellesskapa som etablerast i mange opptaksområde i helseføretaka. Den er utarbeida av KS og Legeforeningen.


Publisert 23.06.2021

Ny nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19

Helsedirektoratet har presentert ein nasjonal plan som angir anbefalt retning for arbeidet med rehabilitering for personar med rehabiliteringsbehov etter covid-19-sjukdom.


Publisert 27.05.2021

Vil førebyggje at barn og unge blir utsett for negativ sosial kontroll i sommarferien

Tenestene i kommunar og fylkeskommunar har ei viktig rolle i det førebyggjande arbeidet, og plikter å hjelpe barn og unge som er utsett for negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.


Publisert 07.05.2021

Podkastserie deler kunnskap om mat og måltidsglede blant eldre

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland og Høgskulen på Vestlandet har i samarbeid produsert podkastserien Mat og måltid blant eldre.


Publisert 07.05.2021

Kva rolle spelar mat og måltid for eldre?

Om du ikkje fekk med deg fagdagen om mat og måltid og podkastlanseringa 29. april, kan du sjå opptak av heile webinaret her. 


Publisert 07.05.2021

Vil jobbe for eit meir demensvenleg samfunn

Demensplan 2025 er ein femårsplan for å forbetre tenestetilbodet til personar med demens og deira pårørande.


Publisert 07.05.2021

Kompetanseløft 2025 skal bidra til fagleg sterke tenester

Kompetanseløft 2025 skal sikre at den kommunale helse- og omsorgstenesta og den fylkeskommunale tannhelsetenesta har tilstrekkeleg og kompetent bemanning.


Publisert 05.05.2021

Konkluderer med uforsvarleg administrering av legemiddel

Ein pasient var utsett for to alvorlege hendingar knytt til administrasjon av legemiddel då ho var innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Statsforvaltaren har konkludert med at helsehjelpa ho fekk ikkje var forsvarleg.


Publisert 23.04.2021

Tilsyn med helsetenester i Vestland i 2020

Føremålet med tilsyn er ikkje å straffe eller pålegge skuld, men å bidra til trygge og forsvarlege tenester som folk kan ha tillit til. Helsetenestene og helsepersonell er ansvarlege for å innretta praksis i samsvar med helselovgjevinga. Dei har òg plikt til å følgje opp alvorlege hendingar.