Helsetjenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten må rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren kan også ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Hvis du er pasient, bruker eller pårørende, kan du for eksempel klage på at du er misfornøyd med tjenestene du har fått, ved negative opplevelser, uønskede hendelser, nestenuhell eller alvorlig svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig sted og med nødvendig informasjon. 

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenesten, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaget til den det gjelder. 

Dersom Statsforvalteren konkluderer med at du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde fra til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det samme. Våre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.09.2021

Slik skal dei som slit med seinskadar etter korona få hjelp

Nasjonal plan for rehabilitering skal hjelpe dei som strevar med seinverknader etter korona å komme tilbake til kvardagen igjen.


Publisert 24.09.2021

Tilskotsordning for ALIS-avtale

Målet for tilskotsordninga er å auke talet på fastlegar i kommunen, redusere talet på ledige fastlegeavtaler og auke stabiliteten blant allmennlegar i spesialisering. Søknadsfristen er 16. november 2021


Publisert 17.09.2021, Sist endret 16.05.2022

Tilskot til oppfølging av akuttmedisinforskrifta - forlenga frist

Helsedirektoratet har forlenga utlysinga av tilskot til opplæring i akuttmedisin og kurs i valds- og overgrepshandtering for legevaktpersonell. Fristen er 31. oktober.


Publisert 15.09.2021

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Målet med tilskotet er å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Merk kort søknadsfrist.


Publisert 13.09.2021

Treng du helse- og omsorgstenester i ein annan kommune enn den du bur i?

Når du søkjer om helse- og omsorgstenester i ein kommune, skal søknaden din behandlast uavhengig av om du er folkeregistrert der eller ikkje. Kommunen kan ikkje avslå søknad på bakgrunn av at du ikkje er folkeregistrert der.


Publisert 16.08.2021, Sist endret 16.08.2021

Varslingsplikt etter alvorlege hendingar i kommunale helse- og omsorgstenester

Alle verksemder som yter helse- og omsorgstenester har plikt til å varsle om dødsfall og svært alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn.


Publisert 29.07.2021, Sist endret 02.08.2021

Mann som døydde av bløding etter mandeloperasjon fekk forsvarleg helsehjelp

Ein ung mann døydde i vår av bløding etter mandeloperasjon. Sjølv om vi har konkludert med at helsehjelpa var forsvarleg, har saka avdekt eit behov for tydelegare informasjon om kor pasientar kan ta kontakt dersom det kjem bløding etter ein slik operasjon.


Publisert 26.07.2021

Samfunnsmedisinsk beredskap i kommunane

Ei viktig erfaring frå pandemien er at det trengst god samfunnsmedisinsk beredskap og kompetanse i kommunane, og at dette tek tid å bygge opp. Dei fleste kommunane i Vestland hadde ikkje tilstrekkeleg kommuneoverlegekapasitet det første halve året av pandemien.


Publisert 29.06.2021

Lovbrot ved utskriving frå Avdeling for rusmedisin

Etter å ha undersøkt ei utskriving frå Avdeling for rusmedisin i april 2020 konkluderer Statsforvaltaren i Vestland med at helsehjelpa ikkje var forsvarleg, då vidare behandling og oppfølging ikkje var tilstrekkeleg planlagt og organisert.


Publisert 24.06.2021

Rettleiar om fastlegars deltaking i helsefellesskap

Rettleiaren gir anbefalingar om oppnemning, rolle og honorering av fastlegar i helsefellesskapa som etablerast i mange opptaksområde i helseføretaka. Den er utarbeida av KS og Legeforeningen.