Helsetjenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten må rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren kan også ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Hvis du er pasient, bruker eller pårørende, kan du for eksempel klage på at du er misfornøyd med tjenestene du har fått, ved negative opplevelser, uønskede hendelser, nestenuhell eller alvorlig svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig sted og med nødvendig informasjon. 

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenesten, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaget til den det gjelder. 

Dersom Statsforvalteren konkluderer med at du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde fra til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det samme. Våre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.03.2021

Dei som treng koronavaksine mest får den først

Vi har fått fleire klager frå personar som er ueinig i prioritering av vaksinering mot covid-19. Vaksinasjonsrettleiaren frå Folkehelseinstituttet er tydeleg på kva som gjeld.


Publisert 12.03.2021

Helsepersonell som utfører kosmetisk behandling må også følgje lova

Vi har fått fleire klager og bekymringsmeldingar som gjeld medisinsk kosmetisk verksemd. Helselovgjevinga gjeld også for dette området og praksisen kan vere uforsvarleg. I nokre saker har involvert helsepersonell fått åtvaring frå Helsetilsynet, grunna brot på lov og forskrift. 


Publisert 18.02.2021

Opptrappingsplan har ført til auka merksemd på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet

Evalueringa tyder på at det har vore ei viss styrking av rehabiliteringstenestene, men det er lite som tyder på at habiliteringsfeltet har blitt vesentleg styrka.


Publisert 05.02.2021

Sjukehuset gav forsvarleg helsehjelp

Pasienten var nyleg utskriven frå eit kort opphald ved psykiatrisk akuttmottak. Vi har undersøkt hjelpa han fekk på sjukehuset og har kome til at han fekk forsvarleg helsehjelp.


Publisert 01.02.2021

Statsforvaltaren tilrår ikkje lovendring som opnar for portforbod

Portforbod er eit svært inngripande tiltak, og vår konklusjon er at vi ikkje vil tilrå lovendringa. Dette skriv vi i høyringssvaret til forslaget om endring i smittevernlova.


Publisert 21.01.2021

Tilskot til oppfølging av akuttmedisinforskrifta

Kommunane kan søke Helsedirektoratet om tilskot for å auke kompetansen til legar og anna helsepersonell som deltek i legevakttenesta.


Publisert 19.01.2021

Pasienten som rømde og skada familien sin fekk forsvarleg helsehjelp

Ein pasient som var innlagd ved Valen sjukehus, rømde frå sjukehuset og utøvde grov vald mot familien. Vi er komne til at helsehjelpa mannen fekk ved sjukehuset var forsvarleg.


Publisert 08.01.2021, Sist endret 25.03.2021

Vaksinering av personar som ikkje har samtykkekompetanse

Verken verje eller næraste pårørande kan samtykke til vaksine for personar som manglar samtykkekompetanse.


Publisert 17.12.2020

Webinar om samtalar med barn og unge om vald og overgrep

RVTS arrangerer webinar om korleis legge til rette for gode samtalar med barn og unge om vald og overgrep 24. februar.


Publisert 16.12.2020

Råd til helse- og omsorgsinstitusjonar om besøk i julehøgtida

Jule- og nyttårsfeiringa står for døra, og mange som tek imot helse- og omsorgstenester vil i denne tida få besøk, eller ønske å dra heim til pårørande, vennar og familie.