Helsetjenester

Oppdatert 05.01.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.12.2020

Bruk av tolketenester under koronapandemien

Vi oppfordrar leiarar for kommunale helse- og omsorgstenester og helseføretak om å ha særskilt merksemd på riktig bruk av tolketenester under koronapandemien.


Publisert 30.10.2020

Askøy-dødsfalla: mannen fekk forsvarleg behandling

Mannen som politiet mistenker at drap mora si, og seg sjølv, fekk forsvarleg behandling i helsetenesta i forkant av hendinga. Det viser tilsynet Fylkesmannen har gjort.


Publisert 12.10.2020

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Målet med tilskotet er å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Merk kort søknadsfrist.


Publisert 01.10.2020

Tilskot til ALIS-avtalar for næringsdrivande fastlegar

Målet er å auke talet på fastlegar i kommunane, redusere talet på ledige fastlegeavtalar og auke stabilitet blant allmennlegar i spesialisering. Søknadsfrist er 11. november.


Publisert 01.10.2020

Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin

Kommunane kan søke Helsedirektoratet om tilskot for rettleiing av allmennlegar (LIS3 i allmennmedisin). Søknadsfristen er 16. november.


Publisert 17.09.2020

Webinar om nasjonal fagleg retningslinje om tidleg oppdaging av utsette barn og unge

Måndag 21. september inviterer Helsedirektoratet til webinar om nasjonal fagleg retningslinje «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge».


Publisert 15.07.2020

Har du behov for hjelp når du er på hytta?

Du har krav på tenestene du treng i den kommunen du oppheld deg i.


Publisert 07.07.2020

Fleirtalet får hjelpa dei treng til rett tid

Ein ny evalueringsrapport viser at brukarar av kommunale rustenester er gjennomgåande positive til dei tilsette i tenestene, og fleirtalet opplever at dei får den hjelpa dei treng til rett tid.


Publisert 07.07.2020

Erfaringskonsulentar er viktige bidragsyterar

Ein ny rapport frå Høgskulen på Vestlandet viser at erfaringskonsulentar med ruserfaring gradvis har fått eit breiare spekter av oppgåver og roller.


Publisert 30.06.2020

Undersøker dødsfall på Haukeland

Etter at ein mann fekk for mykje cellegift og døydde, opnar Fylkesmannen i Vestland tilsyn med Haukeland universitetssjukehus.