Helsetjenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.02.2020

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta er eit sentralt verkemiddel for styrka leiarskap i kommunale helse- og omsorgstenester. Søknadsfrist er 15. april 2020.


Publisert 07.02.2020

Mannen som er sikta for drapet i Florø fekk forsvarleg behandling

Fylkesmannen har avslutta tilsynet med Helse Førde, Psykiatrisk klinikk og Flora kommune. Vi har kome til at mannen som er sikta for drap fekk forsvarleg behandling frå Flora kommune den dagen drapet skjedde, og at han fekk forsvarleg behandling frå Helse Førde sommaren 2019.


Publisert 31.01.2020

Informasjon til helsepersonell om handtering av pasient med mistenkt coronavirus

Folkehelseinstituttet har saman med Helsedirektoratet og CBRNE-senteret laga eit informasjonsskriv med konkrete råd til både kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta.


Publisert 24.01.2020

Utbrot av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider med å førebu korleis helsetenesta skal kunne handtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kjem til Noreg.


Publisert 17.01.2020

Risikoreduserande tiltak blir ikkje følgde konsekvent ved fleire helseføretak

Det landsomfattande tilsynet med helsehjelp til pasientar som blir utlokalisert frå somatiske avdelingar er gjennomført.


Publisert 12.12.2019

Fylkeskommunen tek over forvaltninga av tilskot til kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod

Forvaltninga av tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod skal overførast frå Fylkesmannen til fylkeskommunen.


Publisert 12.12.2019

Nasjonal fagleg retningsline for tidleg oppdaging av utsette barn og unge

Retningslina skal bidra til å styrke oppdagar- og handlingskompetansen hos leiarar og tilsette i kommunane slik at utsette barn og unge blir oppdaga tidleg og får tilpassa hjelp og oppfølging.


Publisert 05.12.2019

Vil auke vaksinasjonsdekninga hos helsepersonell

Helsepersonell er meir utsett for smittsame sjukdomar enn befolkninga generelt. Ein ny rettleiar har mål om å auke vaksinasjonsdekninga.


Publisert 04.12.2019

Kurs for helsepersonell som skal følgje opp barn som pårørande

Eit nytt e-læringskurs skal gi tilsette i kommunale helse- og omsorgsteneste betre kompetanse til å følgje opp barn som pårørande.


Publisert 27.11.2019

Drapa i Haugesund og Florø er like alvorlege

Fleire drap  på Vestlandet det siste året er utførte av personar som har vore psykotiske. Tilsynsmyndigheita undersøker og følgjer opp drapa i Haugesund og Florø, på litt ulike måtar.