Helsetjenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.04.2021

Alvorlege hendingar i helsetenestene

I 2020 kom det 92 meldingar om alvorlege hendingar frå helsetenestene i Vestland fylke.


Publisert 23.03.2021

Pasienten som døydde etter overdosering av cellegift fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

Ein pasient ved Kreftavdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus døydde som følgje av overdosering med cellegift. Statsforvaltaren har konkludert med at helsehjelpa pasienten fekk ikkje var forsvarleg.


Publisert 23.03.2021

Dei som treng koronavaksine mest får den først

Vi har fått fleire klager frå personar som er ueinig i prioritering av vaksinering mot covid-19. Vaksinasjonsrettleiaren frå Folkehelseinstituttet er tydeleg på kva som gjeld.


Publisert 12.03.2021

Helsepersonell som utfører kosmetisk behandling må også følgje lova

Vi har fått fleire klager og bekymringsmeldingar som gjeld medisinsk kosmetisk verksemd. Helselovgjevinga gjeld også for dette området og praksisen kan vere uforsvarleg. I nokre saker har involvert helsepersonell fått åtvaring frå Helsetilsynet, grunna brot på lov og forskrift. 


Publisert 18.02.2021

Opptrappingsplan har ført til auka merksemd på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet

Evalueringa tyder på at det har vore ei viss styrking av rehabiliteringstenestene, men det er lite som tyder på at habiliteringsfeltet har blitt vesentleg styrka.


Publisert 05.02.2021

Sjukehuset gav forsvarleg helsehjelp

Pasienten var nyleg utskriven frå eit kort opphald ved psykiatrisk akuttmottak. Vi har undersøkt hjelpa han fekk på sjukehuset og har kome til at han fekk forsvarleg helsehjelp.


Publisert 01.02.2021

Statsforvaltaren tilrår ikkje lovendring som opnar for portforbod

Portforbod er eit svært inngripande tiltak, og vår konklusjon er at vi ikkje vil tilrå lovendringa. Dette skriv vi i høyringssvaret til forslaget om endring i smittevernlova.


Publisert 21.01.2021

Tilskot til oppfølging av akuttmedisinforskrifta

Kommunane kan søke Helsedirektoratet om tilskot for å auke kompetansen til legar og anna helsepersonell som deltek i legevakttenesta.


Publisert 19.01.2021

Pasienten som rømde og skada familien sin fekk forsvarleg helsehjelp

Ein pasient som var innlagd ved Valen sjukehus, rømde frå sjukehuset og utøvde grov vald mot familien. Vi er komne til at helsehjelpa mannen fekk ved sjukehuset var forsvarleg.


Publisert 08.01.2021, Sist endret 25.03.2021

Vaksinering av personar som ikkje har samtykkekompetanse

Verken verje eller næraste pårørande kan samtykke til vaksine for personar som manglar samtykkekompetanse.