Helsetjenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten må rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren kan også ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Hvis du er pasient, bruker eller pårørende, kan du for eksempel klage på at du er misfornøyd med tjenestene du har fått, ved negative opplevelser, uønskede hendelser, nestenuhell eller alvorlig svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig sted og med nødvendig informasjon. 

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenesten, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaget til den det gjelder. 

Dersom Statsforvalteren konkluderer med at du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde fra til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det samme. Våre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.10.2022

Nytt skjema for klage på helsehjelp

Statsforvaltaren har utarbeidd eit nytt skjema som du kan nytte om du er misfornøgd med helsehjelpa du har fått, viss du meiner at du ikkje får nødvendig helsehjelp, eller om du har andre pasientrettar som ikkje er oppfylte.


Publisert 27.09.2022

Samarbeid om tenester til barn, unge og familiane deira

For å styrke oppfølginga av utsette barn, unge og familien deira, har Stortinget vedtatt nye reglar om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Det er utarbeidd ein rettleiar til desse reglane.


Publisert 22.09.2022

Tilsynssak avdekte at barn ikkje fekk forsvarleg oppfølging

Statsforvaltaren har avdekt svikt i samhandling internt i helse- og barnevernstenestene i Bergen, og med den offentlege tannhelsetenesta, etter at to sysken ikkje fekk den oppfølginga dei hadde rett til. Behovet for hjelp vart først avdekt når situasjonen vart akutt.


Publisert 13.09.2022

Statsforvaltaren ber Nav evaluere saka der ein gut var funnen i dårleg forfatning

Statsforvaltaren i Vestland har opna tilsyn med barnevernstenesta i Bergen i saka der eit 7 år gamalt barn vart funne i dårleg forfatning. Det sentrale i tilsynssaka er om barnevernstenesta har følgt opp forsvarleg. Vi ber no også Nav om å gjere ei eigenevaluering.


Publisert 13.09.2022

Traumebehandling er eit fagområde som krev vedlikehald og merksemd

Behandling av kombinasjonen alvorleg skade og nedkjøling krev særskild kompetanse. Ei tilsynssak som Statsforvaltaren no har avslutta, syner at det er viktig å bygge, oppretthalde og nytte spissa traumekompetanse ved eit universitetssjukehus.


Publisert 08.08.2022, Sist endret 08.08.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytinga i Oslo

Statsforvaltaren oppmodar kommunane om å leggje informasjon på nettsidene sine om korleis tilbodet om psykososial oppfølging er organisert, og korleis innbyggjarane kan ta kontakt.


Publisert 02.08.2022, Sist endret 08.08.2022

Fagnettverk for tenester til personar med utviklingshemming

Utviklingssentera for sjukeheim og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane og Hordaland inviterer til deltaking i CRPD-nettverket, eit fagnettverk for tilsette i kommunale tenester til personar med utviklingshemming.


Publisert 01.07.2022

Avgjerder i klagesaker mot Barne- og ungdomsklinikken i Helse Bergen

Hausten 2021 fekk Statsforvaltaren i Vestland eit stort antal klager på helsehjelp ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Haukeland universitetssjukehus. Vår konklusjon er at BUK i hovudsak har overordna god styring på lovverk og retningsliner, og at helsehjelpa var forsvarleg.


Publisert 29.06.2022

Nye reglar om tilsyn med helsetenesta

Frå 1. juli 2022 gjeld nye reglar for tilsyn med helsepersonell og helsetenesta. Tilsyn blir meir risikobasert. Formålet er at tilsyn skal bidra til pasient- og brukartryggleik og tillit til helsetenesta og helsepersonell.


Publisert 27.06.2022, Sist endret 04.07.2022

Mannen som er sikta for drap ved kjøpesenter i Bergen fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

I mars 2022 vart ein mann i 30-åra varetektsfengsla og sikta for drap på faren med kniv. I tilsynssaka har vi vurdert at helsehjelpa mannen fekk frå januar 2022 braut med krava til forsvarleg helsehjelp.