Helsetjenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.06.2022

Nye reglar om tilsyn med helsetenesta

Frå 1. juli 2022 gjeld nye reglar for tilsyn med helsepersonell og helsetenesta. Tilsyn blir meir risikobasert. Formålet er at tilsyn skal bidra til pasient- og brukartryggleik og tillit til helsetenesta og helsepersonell.


Publisert 27.06.2022, Sist endret 04.07.2022

Mannen som er sikta for drap ved kjøpesenter i Bergen fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

I mars 2022 vart ein mann i 30-åra varetektsfengsla og sikta for drap på faren med kniv. I tilsynssaka har vi vurdert at helsehjelpa mannen fekk frå januar 2022 braut med krava til forsvarleg helsehjelp.


Publisert 16.05.2022

Forlenging av overgangsordning i akuttmedisinforskrifta

Fristen for å ha gjennomført kurs i akuttmedisin og valds- og overgrepshandtering for helsepersonell som skal arbeide i legevakt, er utsett til 1. januar 2023.


Publisert 26.04.2022

Bli med på markering av handhygienedagen

Den nasjonale markeringa av verdas handhygienedag går føre seg 5. mai, og i år er temaet handhygiene og andre basale smittevernrutiner. 


Publisert 20.04.2022

Krevjande fastlegesituasjon i Vestland

Det er vanskar med å rekruttere fastlegar og vikarar i Vestland, og kommunane fortel om ei forverring i rekrutteringssituasjonen det siste halvåret.  


Publisert 08.04.2022, Sist endret 21.04.2022

Små kommunar kan søkje om tilskot til å styrke legevaktsordninga

I Vestland er det 16 kommunar som kan søkje på tilskotet. Helsedirektoratet arrangerer webinar om dette tilskotet og tilskotet om Nasjonal ALIS-ordning 27. april.


Publisert 18.03.2022

Revidert tilskot skal bidra til betring for allmennlegetenesta

Med tilskotet Nasjonal ALIS og veiledning blir søknadsprosessen for kommunar som vil inngå avtalar med allmennlegar i spesialisering (ALIS) samla og forenkla. Søknadsfristen er 1. oktober.


Publisert 16.03.2022

Avverjeplikt ved utskriving av prevensjon til unge under 14 år

Helsepersonell i helsestasjons- og skulehelsetenesta som skriv ut prevensjon må vere merksame på avverjeplikta når dei skriv ut prevensjon for unge under 14 år.


Publisert 11.03.2022

Undervegsrapport frå Leve heile livet

Undervegsrapporten Leve hele livet i kommunene undersøkjer korleis kommunane forstår, vurderer og arbeider med reforma.


Publisert 07.03.2022

Kræsjkurs i mat og helse for eldre

Matgledekorpset i Vestland har laga ein kort film om gode måltid for eldre.