Tilskotet nasjonal ALIS og veiledning

Tilskotet er revidert og vil gjere søknadsprosessen for kommunar som vil inngå avtalar med allmennlegar i spesialisering (ALIS) samla og forenkla. Søknadsfristen er 1. oktober.

Publisert 09.09.2022, Sist endret 09.09.2022

Helsedirektoratet endrar tilskotsordninga for å gjere det enklare for kommunar å tilby ALIS-avtale til fleire allmennlegar. Eksisterande tilskot til ALIS-avtalar og rettleiing av LIS3 blir derfor erstatta av den nye ordninga. Tilskotet er lyst ut på Helsedirektoratet si nettside, med frist 1. oktober.  

Endringane i den nye tilskotsordninga er:

  • Dei tidlegare ordningane ALIS-avtale og rettleiing til LIS3 er slegne saman i den nye ordninga. Dette gjer at kommunen berre treng å sende ein søknad.
  • Tilskotet vart utlyst 17. mars 2022. Kommunen kan søke tilskot løpande for perioden 1. januar til og med 1. oktober.
  • Tilskot vert utbetalt på etterskot. Kommunane søkjer i etterkant av perioden, og kan forhalde seg til førehandsdefinerte tilskotsbeløp som varierer med stillingstype, stillingsandel og varigheit. Dersom kriteria i tilskotsregelverket er oppfylte, vil kommunen få utbetalt det tilskotsbeløpet dei har krav på.
  • Eigenandelen for kommunane fell vekk.
  • Ingen krav om innsending av individuell utdanningsplan, fastlege/vikaravtale og rekneskap med eigenfinansiering.
  • Ingen krav om rapportering.

Hensikta med tilskotet er å få fleire legar til å starte opp med og fullføre spesialisering i allmennmedisin. Les meir om endringane i tilskotsordninga på nettsida til Helsedirektoratet.

ALIS Vest kan hjelpe kommunane ved behov for rettleiing i søknadsprosessen. Regelverket for tilskotet finn du under «Dokument».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.