Fattigdomsbekjempelse

Oppdatert 10.12.2021

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.08.2022

Vegen vidare

«Veien videre» er det andre utviklingsprosjektet for sosiale tenester i Nav som avsluttar i år. Vi kan gje statleg tilskot til prosjekt ved Nav-kontora i inntil tre år, og deira treårsperiode går ut no i haust.


Publisert 04.07.2022

Jobbmilen

Vi har lyst til å fortelje litt meir om einskilde av utviklingsprosjekta for sosiale tenester ved Nav-kontora i Vestland, og først ute er Nav Bergenhus sitt prosjekt Jobbmilen.


Publisert 22.06.2022, Sist endret 28.06.2022

Utviklingsprosjekt for sosiale tenester i Nav

Det skjer mykje spanande utviklingsarbeid på Nav-kontora i Vestland. Vi hjå Statsforvaltaren bidrar med tilskot til 25 utviklingsprosjekt for dei sosiale tenestene.


Publisert 25.05.2022

Nav skal fremje sosial inkludering

Sosialtenestelova gir Nav har fleire oppgåver, i tillegg til å tildele pengar.


Publisert 25.03.2022, Sist endret 07.10.2022

17,5 millionar kroner til utvikling av sosiale tenester i Nav

Statsforvaltaren i Vestland har tildelt prosjektmidlar til 35,5 stillingar i 25 utviklingsprosjekt.


Publisert 31.01.2022

Kompetanseplan for dei sosiale tenestene 2022

Nav Vestland og Statsforvaltaren i Vestland har utarbeidd ein kompetanseplan som gjeld dei sosiale tenestene i Nav.


Publisert 09.03.2021, Sist endret 22.03.2021

Sju nye Nav-kontor får tilskot til å vidareutvikle kontorets sosiale tenesteyting

Statsforvaltaren i Vestland har tildelt prosjektmidlar til 35,5 stillingar i 26 tiltak i Nav-kontor i Vestland. Sju av tiltaka er nye i år, medan resten var inne i tilskotsordninga frå tidlegare.


Publisert 12.06.2020

12,8 millionar kroner til utvikling av sosiale tenester ved Nav-kontora

Fylkesmannen i Vestland har tildelt prosjektmidlar til 14 stillingar i 11 nye tiltak i 2020. I tillegg kjem tilskot til 12 stillingar i 9 tiltak som er inne i tilskotsordninga frå tidlegare.


Publisert 25.04.2019

8,5 millionar kroner til utvikling av sosiale tenester ved Nav-kontor i Vestland

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i år hatt 80 millionar kroner til rådvelde til utvikling av sosiale tenester og tiltak etter sosialtenestelova. Om lag ein tidel av pengane går til tolv Nav-kontor i vårt område. Fem av tiltaka er nye i år.