Fattigdomsbekjempelse

Oppdatert 20.12.2023

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det er mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.05.2024

Klar for arbeid - «KlarA»

Prosjektet «KlarA» ved Nav Bergen sør går no mot slutten. Her kan du lese litt om korleis dei har jobba og kva erfaringar dei tek med seg vidare.


Publisert 25.04.2024

«Tidleg intervensjon i skulen (TIS)»

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora. Frå 2021 til 2024 har Nav Bergen nord hatt tilskot til prosjektet «TIS», og her kan du få litt informasjon om prosjektet.


Publisert 19.04.2024

«Kartlegging av levekårsutfordringar i barnefamiliar»

I denne artikkelen kan du lese om prosjektet «Kartlegging av levekårsutfordringar i barnefamiliar» ved Nav Ullensvang. Prosjektet går no mot slutten og skal bli eit fast tilbod ved Nav-kontoret.


Publisert 05.04.2024

Rettleiar om barnets beste for dei som arbeider i Nav

Arbeids- og velferdsdirektoratet har etter oppmoding frå Barneombodet laga ein rettleiar for at Nav-tilsette skal ivareta barneperspektivet i arbeidet sitt.


Publisert 15.03.2024

Nav kan i nokre høve yte tenester til unge under 18 år utan samtykke frå føresette

Sosialtenestelova har i utgangspunktet inga aldersgrense, med unntak for deltaking i kvalifiseringsprogrammet. Når det gjeld tenesta opplysning, råd og rettleiing etter paragraf 17, kan Nav gje tenesta til unge under 18 år utan samtykke frå foreldra, dersom situasjonen tilseier det.


Publisert 14.03.2024

Utvikling og forbetring av dei sosiale tenestene i Nav-kontora

Statsforvaltaren i Vestland har i år tildelt 18 210 000 kroner til 31 stillingar i 20 utviklingsprosjekt.


Publisert 12.12.2023

Tilsyn med Bergen kommune

Tilsynet viser at kommunen ikkje klarer å finne eit mellombels butilbod for dei som ikkje klarer det sjølv, og at kvaliteten på tenestetilbodet ikkje er god nok.


Publisert 13.11.2023

«Posterus»

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 til 2023 hadde Nav Bjørnafjorden prosjektet «Posterus». Vi har lyst å fortelje litt om prosjektet.


Publisert 24.10.2023, Sist endret 24.10.2023

«Øygarden-modellen»

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 til 2023 hadde Nav Øygarden prosjektet «Øygarden-modellen». Vi har lyst å fortelje litt om prosjektet.


Publisert 29.06.2023

"Team Ung veiviser"

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 til 2023 hadde Nav Askøy prosjektet «Team Ung veiviser». Vi har lyst å fortelje litt om prosjektet.