Fattigdomsbekjempelse

Oppdatert 20.12.2023

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det er mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.12.2023

Tilsyn med Bergen kommune

Tilsynet viser at kommunen ikkje klarer å finne eit mellombels butilbod for dei som ikkje klarer det sjølv, og at kvaliteten på tenestetilbodet ikkje er god nok.


Publisert 13.11.2023

«Posterus»

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 til 2023 hadde Nav Bjørnafjorden prosjektet «Posterus». Vi har lyst å fortelje litt om prosjektet.


Publisert 24.10.2023, Sist endret 24.10.2023

«Øygarden-modellen»

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 til 2023 hadde Nav Øygarden prosjektet «Øygarden-modellen». Vi har lyst å fortelje litt om prosjektet.


Publisert 29.06.2023

"Team Ung veiviser"

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 til 2023 hadde Nav Askøy prosjektet «Team Ung veiviser». Vi har lyst å fortelje litt om prosjektet.


Publisert 27.04.2023

IPS - Individuell jobbstøtte

Vi kan gje tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og frå 2020 fekk Nav Stord tilskot til utprøving av interkommunal IPS-rettleiar i regionen. Samarbeidet var mellom Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes, med Nav Stord som verts-kontor.


Publisert 27.03.2023, Sist endret 27.04.2023

Marknadskontakt

Vi kan gje statleg tilskot til treårige prosjekt for å utvikle dei sosiale tenestene ved Nav-kontora, og i treårsperioden november 2019-oktober 2022 hadde Nav Fensfjorden prosjektet «Marknadskontakt».


Publisert 03.03.2023, Sist endret 11.04.2023

Nav-kontora i Vestland utviklar og forbetrar dei sosiale tenestene

Statsforvaltaren i Vestland har i år tildelt 18,2 millionar kroner i prosjektmidlar til 35,5 stillingar i 25 utviklingsprosjekt.


Publisert 16.12.2022

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2023

Føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til forbetring av dei sosiale tenestene i Nav-kontora.


Publisert 14.12.2022, Sist endret 16.12.2022

Tilskot til utprøving av lovande arbeidsmodellar i Nav

Arbeids og velferdsdirektoratet skal prøve ut to nye arbeidsmodellar på sosialtenesteområdet, og inviterer kommunane til å søkje om å vere med på utprøvinga.


Publisert 29.08.2022

Vegen vidare

«Veien videre» er det andre utviklingsprosjektet for sosiale tenester i Nav som avsluttar i år. Vi kan gje statleg tilskot til prosjekt ved Nav-kontora i inntil tre år, og deira treårsperiode går ut no i haust.