Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvalteren skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.01.2022

Kompetanseplan for dei sosiale tenestene 2022

Nav Vestland og Statsforvaltaren i Vestland har utarbeidd ein kompetanseplan som gjeld dei sosiale tenestene i Nav.


Publisert 11.01.2021

Endringar i mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Endringane i forskrifta trådte i kraft frå 1. januar 2021.


Publisert 17.11.2020

Rapportering om kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og digitalisering av dei sosiale tenestene

Fylkesmannen ber om opplysningar frå Nav-kontor i Vestland innan 11. desember 2020. 


Publisert 19.06.2020

Endring i mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Paragraf 6 om eigenmelding ved sjukdom under gjennomføring av kvalifiseringsprogram er oppheva frå 1. juni 2020.


Publisert 28.05.2020

Ny mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Forskrifta gjeld når aktivitet ikkje kan gjennomførast som planlagd på grunn av koronasituasjonen.  


Publisert 18.03.2020

Koronavirus og konsekvens for kvalifiseringsprogrammet

Dersom deltakarar i kvalifiseringsprogrammet ikkje får følgt opp tiltak eller aktivitet i programmet som følgje av pandemisituasjonen, skal dette inntil vidare ikkje føre til at programmet blir stansa, trekk i stønad eller liknande.


Publisert 17.12.2019

Korleis jobbar kommunane med kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikta?

Vi ber om opplysingar frå alle Nav-kontor i Hordaland og Sogn og Fjordane om kvalifiseringsprogram og vilkår om aktivitet for unge under 30 år. Vi ber om svar innan 6. januar. 


Publisert 03.01.2019

Endringar i sosialtenestelova om kvalifiseringsprogrammet

Endringane i sosialtenestelova om kvalifiseringsprogrammet tredde i kraft frå 1. januar 2019 og gjeld inngangsvilkår, varigheit og innhald i kvalifiseringsprogrammet. Endringane i rundskrivet til sosialtenestelova er no publisert.