Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvalteren skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.06.2024

Har personar som får barnepensjon rett på kvalifiseringsprogram?

Fleire har fått rett på barnepensjon etter at den øvre aldersgrensa gjekk frå 18 til 20 år. Dette kan påverke retten nokre unge har til kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.


Publisert 19.12.2023

Ukrainske flyktningar sin rett til kvalifiseringsprogram

Ukrainske flyktningar som fyller inngangsvilkåra i sosialtenestelova paragraf 29 har rett på kvalifiseringsprogram.


Publisert 08.08.2023

Forsikring av deltakarar i kvalifiseringsprogram

Dersom det skjer ei ulukke på jobben, er det viktig å vere forsikra. Kva reglar gjeld for forsikring av deltakarar i kvalifiseringsprogrammet?


Publisert 11.05.2023

Nye verktøy for kvalifiseringsprogrammet

I regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet har ei prosjektgruppe utvikla verktøy som skal hjelpe tilsette i Nav i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. Verktøya er no tilgjengelege på Navs intranett «Navet».


Publisert 12.04.2023, Sist endret 14.09.2023

Tilleggsstønader til deltakarar i kvalifiseringsprogrammet

Deltakarar i kvalifiseringsprogram har i utgangspunktet berre rett på tilleggsstønad til reiseutgifter, men kan nokre gongar ha rett til stønad til barnetilsyn og utdanning.


Publisert 30.09.2022

Rapport om kommunane sitt arbeid med kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at personar som av ulike grunnar slit med å få seg jobb, skal få hjelp. Målet er arbeid, sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet.


Publisert 16.09.2022

Bruk av arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsprogram blant unge

Fafo har utarbeida ein rapport om bruk av arbeidsavklaringspengar og kvalifiseringsprogram blant ungdom, på oppdrag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten tar for seg ungdomar sin rett og tilgang til dei to ytingane, og kva oppfølging dei får frå Nav.


Publisert 29.08.2022

Kvalifiseringsstønad og utdanning som del av kvalifiseringsprogram

Nav skal ikkje avkorte kvalifiseringsstønad mot stipend eller lån frå Lånekassen.  


Publisert 17.06.2022, Sist endret 28.06.2022

Forsking på kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til presentasjon på Teams 28. juni klokka 10.00 – 13.00.


Publisert 08.06.2022

Opplæring i kvalifiseringsprogrammet

Hausten 2022 tilbyr vi grunnopplæring på to datoar. Vi går gjennom regelverket som gjeld for kvalifiseringsprogrammet, inkludert reglane om kvalifiseringsstønad.