Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Økonomisk rådgjeving

Kommunen skal ha tilbod om økonomisk rådgjeving eller gjeldsrådgjeving til innbyggarane sine. Rådgjevingstenesta er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i råd med lov om sosiale tenester. Tenesta er gratis. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar mellom anna å gje opplærings- og kurstilbod til tilsette i kommunane.


22.01.2021

Kurs i økonomisk rådgjeving i 2021

Statsforvaltaren i Vestland tilbyr tre kurs i økonomisk rådgjeving i vår: to grunnkurs og eitt vidaregåande kurs. Kursa blir arrangert digitalt. Kursplanane for hausten er ikkje klare enno. 


24.09.2020

Digitale kurs i økonomisk rådgjeving

Fylkesmannen tilbyr fem kurs om økonomisk rådgjeving i haust: eit basiskurs, to grunnkurs og to vidaregåande kurs. Kursa er digitale.


30.04.2020

Endringar i privatøkonomien grunna koronaviruset

Fleire opplever reduksjon i inntekta si på grunn av koronakrisa. Får du vanskar med å betale utgiftene framover, bør du gå gjennom økonomien din allereie no.


06.02.2020

Ein har ikkje rett på sosialstønad til å betale gjeld

I dei fleste sosialklagesakene som Fylkesmannen i Vestland behandlar har klagar gjeldsproblem, og gjelda har medverka til at klagar har fått økonomiske vanskar.


15.07.2019

Fylkesmannen er ikkje klageinstans for avtalar om frivillig offentleg forvaltning

Når kommunen eller Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning skjer dette innanfor det privatrettslege området, ettersom dei ikkje har plikt til å tilby slike tenester.