Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 29.05.2024

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i ei veke.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Vi lever i ei stadig meir uroleg verd - mellom anna på grunn av klimaendringar, krig og digitale truslar. Sjølv om det meste fungerer som det skal i Noreg, må vi vere budde på at ekstremver, pandemiar, ulukker, sabotasje og i verste fall krigshandlingar kan råke oss. 

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) tilrår derfor at flest mogleg er budde på å klare seg sjølv i ei veke i ei krise. Det er fordi kommunar og naudetatar må prioritere dei som ikkje kan greie seg sjølv. 

Korleis vil du og dine næraste klare dykk dersom straumen blir borte ein lengre periode? Kva gjer du viss vatnet forsvinn? Kva viss du ikkje får handla på ei veke?

Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv ei veke, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål.

Sikkerhverdag.no har informasjon om kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

04.06.2024

Råda om eigenberedskap er skjerpa

God eigenberedskap er grunnleggjande for evna som samfunnet har til å handtere uønskte hendingar. 


16.05.2024

Kontinuitet ved bortfall av digitale tenester

DSB har utarbeid ein temarettleiar for å bidra til å auke medvitet om digitale truslar og digital tryggleik i samfunnstryggleiksarbeidet til kommunane. 


30.04.2024

Møte for fylkesberedskapsrådet i Øystese

Fjellskred, radikalisering og arbeidet med totalforsvaret i Vestland var sentrale tema då fylkesberedskapsrådet var samla i vårlege omgjevnadar i Øystese 16. og 17. april.


08.04.2024

FylkesROS for Vestland er ferdigstilt

Statsforvaltaren har ansvar for å samordne, halde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i fylket. Som ein del av samordningsansvaret er det forventa at vi skal ha kunnskap om, og oversikt over risiko og sårbarheit. Risiko- og sårbarheitsanalysen for fylket (FylkesROS), som no er ferdigstilt, bidreg til å gje oss det.


18.03.2024

27 av 43 kommunar har øvd på totalforsvaret

Onsdag 13. mars øvde 10 kommunar saman med Statsforvaltaren på ulike problemstillingar og hendingar knytt til totalforsvaret. Vi fekk god støtte ved at både Vest og Sør-Vest politidistrikt, HV-09, HV-11, Samfunnssikkerhetens Hus, Hordaland sivilforsvarsdistrikt og Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt deltok.


11.03.2024

Øving Tussatrollet 2024

Tysdag 5. mars øvde Eidfjord kommune, Vest politidistrikt, NVE og Statsforvaltaren beredskapsplanverket for fjellskred frå Tussafoten i Øvre Eidfjord.


12.02.2024

Medietreningskurs for ordførarar

«Den tidlegare ordføraren sa at er det eitt kurs eg skal gå på, så er det medietreningskurset i regi av Statsforvaltaren», var ei av tilbakemeldingane vi fekk frå ein ordførar etter medietreningskurset førre veke.


08.01.2024

Nasjonal varslingsprøve

Onsdag 10. januar klokka 12.00 skal Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg testast over heile Noreg.


07.12.2023

Kommunane har ansvar for psykososial beredskap og oppfølging

Evakueringa frå Gaza av personar med tilknyting til Noreg, har igjen aktualisert behovet for psykososial beredskap. Vi oppmodar kommunane om å ha merksemd på å tilby psykososial støtte og oppfølging i akutte situasjonar, for å førebygge og avhjelpe allereie oppståtte traume.


07.12.2023

Nasjonal fjellskredkonferanse 2023

Tysdag 17. og onsdag 18. oktober var tilsette i kommunane og hjå regionale og nasjonale aktørar som arbeider med beredskap og andre problemstillingar knytt til fjellskred, samla til nasjonal fjellskredkonferanse 2023. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel