Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

12.02.2024

Medietreningskurs for ordførarar

«Den tidlegare ordføraren sa at er det eitt kurs eg skal gå på, så er det medietreningskurset i regi av Statsforvaltaren», var ei av tilbakemeldingane vi fekk frå ein ordførar etter medietreningskurset førre veke.


08.01.2024

Nasjonal varslingsprøve

Onsdag 10. januar klokka 12.00 skal Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg testast over heile Noreg.


07.12.2023

Kommunane har ansvar for psykososial beredskap og oppfølging

Evakueringa frå Gaza av personar med tilknyting til Noreg, har igjen aktualisert behovet for psykososial beredskap. Vi oppmodar kommunane om å ha merksemd på å tilby psykososial støtte og oppfølging i akutte situasjonar, for å førebygge og avhjelpe allereie oppståtte traume.


07.12.2023

Nasjonal fjellskredkonferanse 2023

Tysdag 17. og onsdag 18. oktober var tilsette i kommunane og hjå regionale og nasjonale aktørar som arbeider med beredskap og andre problemstillingar knytt til fjellskred, samla til nasjonal fjellskredkonferanse 2023. 


27.11.2023

Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap

Deltakarar frå kommunane og regionale aktørar i Vestland møttest nyleg i Førde til fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap.


28.06.2023

Møte for fylkesberedskapsrådet i Florø

Nytt nasjonalt varslingssystem, den tryggleikspolitiske situasjonen i Noreg og rapportane frå to regjeringsoppnemnde kommisjonar var sentrale tema då fylkesberedskapsrådet var samla i Florø 14. og 15. juni.


05.12.2022

Årleg samling for fylkesberedskapsrådet

Totalforsvaret, krigen i Ukraina, atomberedskap, flaum og tunnelstenging var blant temaa då fylkesberedskapsrådet i Vestland nyleg var fysisk samla for første gong etter pandemien.


15.11.2022

Erstatning for naturskade etter flaum

Det finst to ulike ordningar for erstatning eller støtte etter naturskade på bygningar, anlegg og areal.


02.11.2022

Du er ein del av beredskapen i Noreg

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 


06.10.2022, Endra 07.10.2022

Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap

Deltakarar frå kommunane og fleire regionale aktørar i Vestland møttest nyleg til fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap. Vi såg tilbake på det vi har opplevd og lært gjennom fleire år med pandemi, og utfordringar vi har framfor oss.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel